2021-10-31, 02:02
  #2605
Medlem
PeterForsmans avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Bebblisch
Är det alltså blandning av könen på rättspsyk? Inte som i fängelserna?

Sen skulle man ju kunna tycka att Strankes barnknullande borde vara avtändande även för att gravt psykisk störd person, men tydligen inte.

Har varit såpass många kvinnor som begått och dömts för grova pedofilerier de senaste åren så det finns nog gott om kaka söker maka på gökboet.

Kan bara tänka sig vad två såna kan åstadkomma tillsammans i det fria sen.
Citera
2022-03-25, 17:32
  #2606
Medlem
Utdrag från DOM Förvaltningsrätten Linköping Januari 2021-09-16

ANMÄLARE OCH SÖKANDE
Chefsöverläkaren, Psykiatriska kliniken Västerviks sjukhus
MOTPART
J*akim L*vgren

SAKEN
Anmälan om fortsatt sluten vård enligt lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård (LRV) samt delegation enligt 10 § och frigång enligt
10 a § LRV

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Förvaltningsrätten beslutar att den slutna rättspsykiatriska vården av J*akim
L*vgren ska fortsätta. Chefsöverläkaren ska anmäla frågan om särskild
utskrivningsprövning senast sex månader från dagen för denna dom.

Förvaltningsrätten överlämnar åt chefsöverläkaren att för Joakim Lövgren
besluta om
– Permission för vistelse tillsammans med en närstående i hennes lägenhet
två gånger i månaden under maximalt fyra timmar, J*akim L*vgren ska
hämtas och lämnas av vårdpersonal.
– Permission att självständigt delta i ett fritidsintresse under två timmar
maximalt en gång i veckan, J*akim L*vgren ska hämtas och lämnas av
vårdpersonal.
– Permission att tillsammans med sin mamma eller styvfar göra
utflykter innanför eller utanför Västervik men ej inom Mönsterås eller
Högsby kommun,
maximalt en gång i månaden under maximalt sex
timmar.

– Permission för vistelse på Medborgarskolan två helgdagar i veckan, i
praktiken mellan klockan 09:00 och 15:00. J*akim L*vgren får delta i
utflykter som görs av Medborgarskolans grupp tillsammans med
personal under förutsättning att det bedöms lämpligt av hans
kontaktpersoner. J*akim L*vgren får på egen hand åka fram och tillbaka
till Medborgarskolan enligt föreskriven rutt och det ska ske telefonkontakt
mellan skolan och sjukhuset varje gång han lämnar sjukhuset.

– Permission att på egen hand, vid vistelse på Medborgarskolan enligt
ovan, maximalt en gång per vecka och högst 30 minuter besöka affären
Dollarstore eller restaurangen Fabriken.

– Permission att en gång i veckan upp till 90 minuter cykla eller gå till och
besöka ICA Maxi enligt överenskommen rutt. Permissionen ska äga rum
på vardagsförmiddag och inte under skollov.

Som särskilda villkor för samtliga permissioner ska gälla
– att Joakim Lövgren inte ska ha tillgång till internet,
– att Joakim Lövgren inte ska umgås med barn.
Förvaltningsrätten medger att chefsöverläkaren får ge Joakim Lövgren
frigång på sjukhusområdet.

Chefsöverläkaren anför bl.a. följande. J*akim L*vgren dömdes till
rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning 2014. Under den
senaste vårdperioden har J*akim han påbörjat träning i Försäkringskassan
och Arbetsförmedlingens regi på distans. Syftet är att introducera J*akim
L*vgren till arbete. Han har visat ett stabilt mående och det har inte funnits
några vårdproblem på avdelningen. Han har följt vårdens villkor utan
invändningar. Bedömningen är att J*akim L*vgren har utvecklat sin
sjukdomsmedvetenhet till den grad att han på ett ansvarsfullt sätt kan få
utöka sina friförmåner, dock under kontrollerade omständigheter. J*akim
L*vgrens personliga förhållanden och diagnos tillåter inte att den
rättspsykiatriska vården kan upphöra utan att det i längden skulle finnas
risk för återfall i brottslighet av liknande slag som den han är dömd för. Den
slutna rättspsykiatriska vården behöver därför fortgå men Joakim Lövgren
kan i lugn takt få möjligheten att komma ut i samhället under kontrollerade
former. Risken för återfall i brott under de sökta friförmånerna bedöms vara
låg.

J*akim L*vgren medger att den slutna rättspsykiatriska vården fortsätter och
chefsöverläkarens ansökan beträffande permission och frigång. Han anför
bl.a. följande. Han är positiv i frågan om permissioner. Han vill kunna
känna sig självständig och tidigare permissioner har fungerat fläckfritt. Han har skött alla tider och inte haft några problem med överenskomna rutter.
Medborgarskolan bidrar med en avlastning från miljön på avdelningen
vilket är positivt. Han godtar cheföverläkarens anmälan om fortsatt
rättspsykiatrisk vård då han är medveten om att han inte kan släppas i
nuläget.

Åklagaren har inget att invända mot chefsöverläkarens anmälan och
ansökan.

Förvaltningsrätten har som sakkunnig läkare utsett I.M som
tillstyrker chefsöverläkarens anmälan och ansökan. Hon uppger bl.a.
följande. Det finns fortfarande en risk för återfall i allvarlig brottslighet vid
vårdens upphörande. Friförmånerna är rimliga och är en viktig del av
rehabiliteringen.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
Chefsöverläkaren anser att J*akim L*vgren fortfarande har den psykiska
störning som föranledde beslutet om särskild utskrivningsprövning.

Förvaltningsrättens sakkunnige läkare har vid sin bedömning kommit till
samma slutsats. Båda läkarna menar även att störningen utgör en risk för
återfall i allvarlig brottslighet om den rättspsykiatriska vården skulle
upphöra. Mot bakgrund av det medicinska underlaget och med beaktande av
vad som i övrigt framkommit i målet delar rätten läkarnas samstämmiga
bedömning. Den rättspsykiatriska vården kan därmed inte upphöra.

Permission och frigång
J*akim L*vgren har skött tidigare friförmåner på ett bra sätt och
utredningen i målet ger stöd för att han kan anförtros en viss utökad
rörelsefrihet även i fortsättningen. Chefsöverläkaren anser att J*akim
L*vgren utvecklats i sin sjukdomsmedvetenhet till den grad att han kan
anförtros utökande friförmåner dock under kontrollerade former.

Chefsöverläkarens bedömning är att risken för återfall i brottslighet är låg
vid sådana friförmåner som omfattas av ansökan. Chefsöverläkarens
ansökan om att få besluta om permission och frigång har tillstyrkts av
förvaltningsrättens sakkunnige läkare som anser att friförmånerna är rimliga
och en del av rehabiliteringen. Åklagaren har inte haft något att invända mot
ansökan.
Citera
2022-03-25, 17:40
  #2607
Medlem
Utdrag från DOM Förvaltningsrätten Linköping Januari 2022-01-10

SÖKANDE
Chefsöverläkaren
Psykiatriska kliniken, Västerviks sjukhus
MOTPART
J*akim L*vgren,

SAKEN
Delegation att bevilja permission enligt lagen (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård, LRV

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Förvaltningsrätten bifaller ansökan delvis och överlämnar åt
chefsöverläkaren att för J*akim L*vgren besluta om ytterligare
permissioner för vistelse på Medborgarskolan så att delegationen i
denna del sammanlagt omfattar möjlighet att bevilja permissioner
upp till fem heldagar i veckan, i praktiken mellan klockan 09:00
och 15:00. För delegationen ska samma villkor och begränsningar
gälla som följer av tidigare beviljad delegation, vilket innebär att
J*akim L*vgren vid sådana permissioner som beviljas
- får delta i utflykter som görs av Medborgarskolans grupp
tillsammans med personal under förutsättning att det
bedöms lämpligt av hans kontaktpersoner,
- får på egen hand åka fram och tillbaka till
Medborgarskolan enligt föreskriven rutt, och att det ska
ske telefonkontakt mellan skolan och sjukhuset varje
gång han lämnar sjukhuset,


- inte får ha tillgång t ill internet,
- inte får umgås med barn.


ANSÖKAN M.M.
J*akim L*vgren genomgår sluten rättspsykiatrisk vård med särskild
utskrivningsprövning.
Chefsöverläkaren ansöker om att få ge J*akim L*vgren permission (alltså
tillstånd att vistas utanför sjukvårdsinrättningen) i form av att på egen hand
åka fram och tillbaka till Medborgarskolan maximalt fem tillfällen i veckan
samt att delta i en resa anordnad av Medborgarskolan i Västervik den 7–9
mars.


Chefsöverläkaren anför bl.a. följande. J*akim L*vgren dömdes till
rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning 2014. Han har
utvecklat sjukdomsmedvetenhet till den grad att han på ett ansvarsfullt sätt

Chefsöverläkaren anför bl.a. följande. J*akim L*vgren dömdes till
rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning 2014. Han har
utvecklat sjukdomsmedvetenhet till den grad att han på ett ansvarsfullt sätt
kan hantera friförmåner, dock under kontrollerade omständigheter. Han har
hållit sig till vårdens villkor till punkt och pricka under många år. Han har
visat sig genuint motiverad att ta sin medicin och har själv efterfrågat en
doshöjning. Han har sedan tidigare permissioner till Medborgarskolan och
har då en föreskriven rutt han tar till och från Medborgarskolan. Det sker
telefonkontakt mellan den rättspsykiatriska vården och Medborgarskolan
varje gång han lämnar. Han har gått på daglig verksamhet på
Medborgarskolan sedan 2017 och har följt de rättspsykiatriska villkoren
utan problem. På resan i mars ska deltagare och gruppledning resa med en
gemensam buss och ta färjan på eftermiddagen den första dagen. J*akim
L*vgren får ett rum tillsammans med en väninna som ligger bredvid ett rum
för gruppledningen. Gruppen kommer äta gemensamma måltider. De
kommer repetera för kvällens uppträdande och spela spel, där personal hela
tiden närvarar. J*akim L*vgren får vara på sitt rum tillsammans med sin
rumskamrat eller röra sig i gruppen på Medborgarskolan, där personal finns
med. På egen hand får han röra sig på båten endast efter överenskommelse
med gruppledning eller personal och maximalt 30 minuter i sträck.
Därefter
måste en ny överenskommelse göras. Det förväntas vara 10–14 deltagare
och 4 personalmedlemmar från Medborgarskolan. Resan är avsedd främst
för personer med funktionsvariationer, det brukar inte vara så många andra
människor utöver det. Det förekommer dock i mindre skala andra människor
som pendlar fram och tillbaka. Permissionerna kan genomföras utan risk för
brottslighet av liknande slag. Risken att han skulle göra något otillåtet under
resan är obefintlig.

J*akim L*vgren medger chefsöverläkarens ansökan beträffande permission
och anför bl.a. följande. Det skulle ge honom mycket att kunna ha ett lite
normalt liv och resan blir ett sätt att bevisa att det funkar. Han är även
beredd på ytterligare inskränkningar på resan och godtar om han inte alls
skulle få röra sig på egen hand.
Det var flera år sedan han var ute på nätet senast,
utöver vad han har möjlighet till på kliniken, och det var innan han påbörjade medicinering. Vid det tillfället fick han frigången indragen och
var begränsad till att vara på avdelningen. Han är medveten om att sådana
händelser kan vändas mot honom. Han är starkt motiverad att inte bli av
med de friförmåner han har nu. Han känner sig trygg med sin medicinering.
Om han skulle ha tillgång till internet finns det ingen risk att han skulle
besöka olämpliga sidor. Det kommer finnas nog att göra på båten för att inte
bry sig om internet.

Åklagaren har ingen invändning mot ansökan avseende permission att åka
till och från Medborgarskolan. Åklagaren avstyrker ansökan avseende resan
den 7–9 mars med hänsyn till risk för brottslighet av liknande slag och anger
följande.
På båten kan J*akim L*vgren komma i kontakt med barn. Under
resan kan han tidvis på egen hand röra sig på båten och då bereda sig
tillgång till internet och kontakta barn på otillåtet sätt.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET
J*akim L*vgren har skött sina tidigare friförmåner på ett bra sätt och
utredningen i målet ger stöd för att han kan anförtros en viss utökad
rörelsefrihet genom ytterligare sådana permissioner till Medborgarskolan
som han har haft sedan tidigare. Chefsöverläkaren har bedömt att J*akim
L*vgren har en välfungerande medicinering och att risken för återfall i
brottslighet är låg vid sådana permissioner. Chefsöverläkarens ansökan har
tillstyrkts av förvaltningsrättens sakkunnige läkare och åklagaren har inte
haft något att invända mot ansökan i den delen.
Permissioner till Medborgarskolan står i överensstämmelse med vårdplanen. Mot denna
bakgrund och då det finns en rutin för hur permissionerna genomförs finns
det förutsättningar för att bevilja chefsöverläkaren utökad delegation till
Medborgarskolan så att delegationen i denna del sammanlagt omfattar fem
heldagar per vecka.

Chefsöverläkaren har bedömt att risken för återfall i brottslighet även är låg
vid permission för att följa med på Medborgarskolans resa den 7–9 mars.
Chefsöverläkarens ansökan har även i denna del tillstyrkts av
förvaltningsrättens sakkunnige läkare men åklagaren motsätter sig att sådan
delegation beviljas. Som framgår ovan har J*akim L*vgren skött sina
tidigare friförmåner på ett bra sätt och chefsöverläkaren har bedömt att
J*akim L*vgren har en välfungerande medicinering samt att risken för
återfall i brottslighet är låg vid sådana permissioner som omfattas av
ansökan. Förvaltningsrätten konstaterar att J*akim L*vgren under en sådan
resa som planeras skulle vistas med sin grupp och flera personal från
Medborgarskolan samt sova i samma hytt som sin fästmö. Samtidigt går det
inte att bortse från att resan i tiden innefattar två övernattningar, vilket
J*akim L*vgren inte alls har haft permission för tidigare, och att han under
flera dygn skulle sakna tillsyn från vårdpersonal.
Med hänsyn till den allvarliga brottslighet för vilken J*akim L*vgren är dömd är det angeläget
att friförmåner fortsätter att beviljas successivt med kontinuerlig
utvärdering. Mot denna bakgrund anser förvaltningsrätten, även med
beaktande av den tillsyn som ges av skolpersonal under resan, att
förhållandena ännu inte är sådana att chefsöverläkaren kan beviljas
delegation för att ge permission för en sådan resa med flera övernattningar.
Ansökan ska därmed avslås i denna del.


Om man kika på datumen så borde det ha varit en ny förhandling eller vara en när som ?
__________________
Senast redigerad av Svartvaden44 2022-03-25 kl. 17:48.
Citera
2022-03-25, 17:44
  #2608
Medlem
En snabb sökning på Facebook finner man J*akim L*vgren och även hans fästmö P*trica L*vgren. Om man kikar runt lite på deras sidor så finner man att han ej bryr sig om sitt internet förbud. Dock har han börjat rensa på sin Facebook helt plötslig, kanske kan bero på att han ska eller har varit uppe gällande fortsatt slutenvård eller vad tror ni? Tiderna när han gjort ändringarna syns. Men på fästmön ser man många likes och kommentarer av han
Han finns på Instagram under följande alias. Dom kanske läser detta och radera eller gömmer sina konton
J*akim L*vgrens Instagram
jo.lovgren
jo.lovgren93
jockiwolf
Fästmöns Instagram
pa.lovgren

Så Chefsöverläkarens ord till Förvaltningsrätten, åklagaren och nämndemännen "Han har
hållit sig till vårdens villkor till punkt och pricka under många år." Känns som J*kim lyckas lura hela personalstyrka på rättspsykiatriska kliniken i Västervik ,Medborgarskolan och glädjekälla Västervik. Gällande villkoret - inte får ha tillgång t ill internet Sen kan man ju ej se väldigt mycket av det han gör på Facebook och Instagram. De flesta av barnen som var målsägande när domen föll 2014-09-10 har kanske numera Facebook och Instagram, alla föräldrarna till barnen kanske stöter på gärningsmannen J*akim

Om det finns intresse kan jag ladda upp print? Har aldrig gjort det innan men är det docdro.id som är bäst?
Citera
2022-03-25, 17:55
  #2609
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Pellets123
Många sidor, på vilken sida ligger stämningsansökan och dom?

Jag har stämningsansökan, behöver tips på vart man kan ladda upp den. Docroid var man tvungen att registrera sig på. Finns det någonstans där man bara kan ladda upp den?
Citera
2022-03-25, 18:22
  #2610
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av smålandtintin
Det normala är regionpsyk i Växjö, för de som döms till rättspsykiatrisk vård i Kalmar.
Kanske inget nytt. Han satt på först på Psykiatriska kliniken Västerviks sjukhus. Sen var han intagen på Rättspsykiatriska regionkliniken i Sundsvall från maj 2016 till maj i 2017. Sedan dess Psykiatriska kliniken Västerviks sjukhus
Citera
2022-03-25, 18:48
  #2611
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Livsmissbrukare
Tja, man kan ju anta att han haft ganska begränsad tillgång till internet under hela sin inlåsning. Samtidigt så torde han inte heller haft möjlighet att springa runt på traktens krogar och stöta på tjejer. Jag vet inte att det är så men det förefaller sig inte otroligt att hon är skapt i huvudet på ett sådant vis att de lärt känna varandra på en inrättning för de som är skapta i huvudet på ett sådant vis att de inte bör gå lösa...

Troligen har han träffat sin flickvän på Medborgarskolan dit han haft och har heldagars permissioner till
Citera
2022-04-05, 08:26
  #2612
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Hinseberg
Man kan ju undra hur den här flickvännen är skapt i huvudet :
Man kan ju också undra var i landet hon bor....

Hon bor i Västervik, finns på Facebook liksom han
Citera
2022-05-13, 11:43
  #2613
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Svartvaden44
Utdrag från DOM Förvaltningsrätten Linköping Januari 2022-01-10
....
Om man kika på datumen så borde det ha varit en ny förhandling eller vara en när som ?

Senaste förvaltningsrättsdomen meddelades 2022-03-23, då förvaltningsrätten förlängde hans slutna rättspsykiatriska vården. Kan väl citera själva avgörande i korthet:

"FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE
Förvaltningsrätten beslutar att den slutna rättspsykiatriska vården av Joakim Lövgren ska fortsätta. Chefsöverläkaren ska anmäla frågan om särskild utskrivningsprövning senast sex månader från dagen för denna dom.

Förvaltningsrätten överlämnar åt chefsöverläkaren att för Joakim Lövgren besluta om
– permission för en vistelse tillsammans med en närstående i hennes lägenhet två gånger i månaden under maximalt fyra timmar. Joakim Lövgren ska lämnas och hämtas av personal.
– permission för deltagande i aktivitet för ett fritidsintresse under två timmar maximalt en gång i veckan. Joakim Lövgren ska lämnas och hämtas av personal vid deltagande i aktiviteten.
– permission för att tillsammans med sin mor eller styvfader göra utflykter inom eller utom Västervik en gång i månaden under högst 6 timmar.
– permission för vistelse på Medborgarskolan upp till fem heldagar i veckan under tiden 09.00 - 15.00 samt för att delta i utflykter som görs av Medborgarskolans grupp tillsammans med skolans personal. Bedömning om utflykter med Medborgarskolan är lämpligt ska göras av Joakim Lövgrens kontaktpersoner.
– permission att på egen han åka fram och tillbaka till Medborgarskolan. Han ska ta en föreskriven rutt och telefonkontakt mellan den rättspsykiatriska vården och Medborgarskolan ska finnas varje gång Joakim reser till eller från skolan. Joakim Lövgren ska färdas på en sådan sträcka att det är säkerställt att patenten undviker att gå förbi skolor eller förskolor.
– permission att på egen hand besöka Dollarstore eller restaurangen Fabriken (Folkparksvägen 60 i Västervik) en gång per vecka under högst 30 minuter.
– permission att cykla eller gå till Willys (Södra järnvägsgatan 35 i Västervik), enligt överenskommen rutt en gång i veckan upp till 60 minuter.
Permissionerna ska äga rum på en vardagförmiddag och inte när det är skollov.

Som särskilda villkor för att samtliga permissioner ska gälla
– Joakim Lövgren ska inte ha tillgång till internet.
– Joakim Lövgren får inte umgås med barn.

Förvaltningsrätten medger att chefsöverläkaren får ge Joakim Lövgren frigång på sjukvårdsområdet under högst 120 minuter två gånger per dag.

Delegationen och medgivandet gäller längst till dess förvaltningsrätten nästa gång gör en särskild utskrivningsprövning efter anmälan av chefsöverläkaren."

Se senaste förvaltningsrättsdom här: https://anonfiles.com/Tby6T7f3y4/Lin...22-03-23_1_pdf
__________________
Senast redigerad av 01maj2021 2022-05-13 kl. 11:45.
Citera
2022-05-14, 14:57
  #2614
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Minimoi
Rätten får ta del av bevisningen. Flera gånger om, om de önskar. Men domaren gjorde en egen inspelning. Den som är van att bevista rättegångar inser hur unikt udda detta förfaringssätt är.

Visst är det unikt och udda förfaringssätt

Riksåklagaren Anders Perklev gav idag beslut.
https://sverigesradio.se/artikel/5915425
Citera
2022-11-20, 00:41
  #2615
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av nubben123
Var sitter han nu?
Är kräket frigiven nu?
Citera
2023-01-16, 11:29
  #2616
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av nubben123
Är kräket frigiven nu?

Citera

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback