• 35 018 online
  • 1 213 596 medlemmar
  • 62 606 389 inlägg

Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.

19:e artikeln om de mänskliga rättigheterna


Viktigt att veta innan ditt konto aktiveras

När du registrerat dig som medlem tar det tre dygn innan ditt konto aktiveras. Du kan inte göra några inlägg på forumet under de tre första dygnen. För att därefter kunna göra inlägg måste du aktivera ditt konto (aktiveringskod skickas till dig via e-post).

Flashback Forum ställer krav på både kvalitet och läsvärde. Trådar som saknar detta kommer att raderas eller låsas. Forumet ska inte heller användas för att starta eller bedriva trakasserier av icke offentliga personer.

Var försiktig med personuppgifter. När icke offentliga personer utsättas för andras missaktning så bör man överväga att delvis maskera personuppgifterna, där en stjärna ersätter minst en bokstav alternativt siffra i varje del. Gör en intresseavvägning där den enskildes intresse av en fredad privat sfär vägs mot motstående intressen som informations- och yttrandefriheten.

Inlägg och signaturer som inte är på svenska, danska, norska eller engelska kan komma att raderas utan förvarning.

Netikett

Den som bryter mot netiketten riskerar varning.

0.01. Rubrik

Trådens rubrik ska ge en rättvisande bild av vad tråden handlar om. Är startinlägget huvudsakligen en fråga ska rubriken sluta med ett frågetecken.

0.02. Trådstart och forumval

Var noga med att posta ditt inlägg i rätt underforum. Ditt inlägg ska ha anknytning till det ämne som forumet avser. Starta inte en ny tråd ifall det redan finns en lämplig tråd.

0.03. Trams och off-topic

Inlägg som är off-topic eller trams kan raderas utan förvarning och motivering.

0.04. Korspostning

Att korsposta, det vill säga att posta liknande inlägg i flera olika trådar eller skapa liknande trådar i flera forum, är förbjudet.

0.05. Avatar och signatur

Om din avatar har ett motiv som kan uppfattas som olämpligt på en arbetsplats måste alternativet 'Min avatar är olämplig' bockas i under forumets inställningar. Avatarens eller signaturens innehåll får inte bryta mot forumets regler. Att olovligen utge sig för att vara admin eller moderator är inte tillåtet.

0.06. Moderatorsåtgärder

Moderatorsåtgärder ska inte kommenteras i tråden. Vid frågor och synpunkter ska berörd moderator kontaktas via PM.

0.07. Spoilerfunktionen

Vid postande av information som kan vara känslig för andra användare, såsom hur serier eller filmer slutar, ska spoilerfunktionen användas.

0.09. Falsk ryktesspridning

Att sprida påhittade uppgifter om personer, företag eller organisationer med uppsåt att utsätta dessa för andras missaktning, eller att avsiktligen sprida förvrängd eller påhittad information med uppsåt att vilseleda, är förbjudet.

0.11. Taggar

Enbart taggar som är seriösa, rättvisande och neutrala godkänns.

Regler

Den som bryter mot någon av reglerna riskerar varning, avstängning eller permanent bannlysning.

Vid första avstängningen blir man avstängd en vecka, vid andra en månad och vid tredje i sex månader. En varning eller avstängning preskriberas ett år efter att den började verkställas.

Användare som begår särskilt allvarliga regelbrott kan bli avstängda från forumet i sex månader utan föregående avstängning. De kan även bli permanent bannlysta.

1.01. Reklam och annonsering

Privata eller kommersiella annonser, så som köpes-, säljes- eller bytesannonser, inlägg innehållande reklam eller inlägg med annat innehåll som användaren tjänar pengar eller andra fördelar på, är förbjudna.

Regelns syfte är att förhindra att användarna använder forumet för annonsering av egna eller andras varor och tjänster, detta på grund av att Flashback i första hand är ett diskussionsforum och inte ett köp- och säljforum. Undantag finns genom Recycle your stuff, men där gäller vissa specialregler.

Det gamla uttryckliga förbudet mot spam är borttaget, och inkluderas numera i huvudregeln om förbud mot reklam. Vad som är spam är inte alltid alldeles självklart, bortsett från det självklara att det måste vara en viss mängd, men som utgångspunkt gäller att användaren i sig inte behöver tjäna på att posta spam. Det är alltså lika förbjudet att posta en mängd inlägg med innebörden att ett specifikt företag har rea som att posta en länk till ens egen webbshop eller liknande; i fråga om spam är det inte avsändaren som är relevant utan mängden inlägg som postas.

Regeln innebär en hel del gränsdragningsproblem som inte alltid är lätta att lösa. En ofta återkommande fråga är i vilken mån man får posta inlägg med tips om sin egen webbplats (att ha den i signaturen är fortfarande tillåtet). Här får man göra en bedömning från fall till fall men vissa huvudsakliga utgångspunkter kan ändå tas. Användarens eventuella koppling till bloggen (när detta inte är explicit), huruvida inläggen är on-topic eller off-topic (och också även om inläggen innebär en bump av tråden) samt antalet inlägg/ration som promotar stället. Av detta får man sedan göra en samlad bedömning för att se om detta är ett tillåtet postande (såsom ofta förekommer i Länktips) eller om det är otillåtet i meningen att användaren tjänar pengar eller andra fördelar på det. Referallänkar (även i signaturen) är fortfarande förbjudna, och går under kategorin inlägg med innehåll som användaren tjänar pengar eller andra fördelar på.

Kontaktannonser är förbjudna, bortsett från i vissa specifika trådar (exempelvis tråden om ressällskap till festivaler) och forum (Resekompisar). Är du osäker på gränsdragningen, kontakta en av forumets moderatorer.

Det är fortfarande tillåtet att fråga om allmänna köptips angående olika saker, så länge det inte slår över i en köpesannons. Det är således skillnad mellan "någon som säljer XX" och "någon som vet var jag kan köpa XX", där det första är förbjudet medan det andra är tillåtet.

Det är inte tillåtet att söka efter personer att intervjua eller att leta deltagare till olika undersökningar.

Företag kan i vissa fall ha möjligheten att marknadsföra sina produkter i ett specifikt forum. Detta är endast tillåtet efter godkännande från Flashback, och marknadsföringen kan enbart ske i det specifika forumet.

1.02. Upphovsrättsskyddat material

Spridning eller publicering av upphovsrättsskyddat material utan upphovsmannens tillstånd är förbjudet.

Denna regel finns för att hindra att forumet används som redskap för spridning av upphovsrättsskyddat material. Den är också den regel som har störst variation i straffskalan. Detta beror på att regeln 0.08. har slagits samman med 1.02.

Det är inte tillåtet att efterfråga eller publicera direktlänkar för att på illegal väg få tillgång till filer och material som exempelvis musik, filmer och datorprogram. Inte heller är det tillåtet att använda forumet som redskap för sådan spridning. Däremot är det tillåtet att länka till webbplatser och program som möjliggör detta, samt även diskutera ämnet som sådant. Det är också tillåtet att länka till etablerade webbplatser som exempelvis YouTube, även i de fall där det finns orsak att tro att den som laddat upp materialet inte innehar upphovsrätten.

Det är inte tillåtet att efterfråga eller publicera direktlänkar om streamad tv över internet i syfte att på illegal väg få tillgång till nordiska bolags sändningar eller sändningar där nordiska bolag har primärrättigheter.

Det är inte tillåtet att efterfråga eller publicera direktlänkar i syfte att marknadsföra illegal avkodning av tv-signaler (till exempel piratkort, cardsharing, dreambox).

Citat av upphovsrättsskyddade texter är tillåtna om de görs i överensstämmelse med god sed. Citatets längd får inte överstiga vad som motiveras av ändamålet. Vid citat ska källa anges.

1.03. Hets mot folkgrupp

Det är förbjudet att hota eller uttrycka missaktning mot särskilt utsatta grupper, med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning.

Nedsättande uttalanden mot en eller flera utpekade folkgrupper är tillåtet, förutsatt att kritiken är saklig och vederhäftig. Däremot kan generaliseringar av en hel folkgrupps beteende eller egenskaper vara förbjudet, ifall syftet är att avhumanisera eller att sprida fördomar med syfte till att nedvärdera hela gruppen.

1.04. Uppvigling och hot

Uppvigling och grövre hot är förbjudet. Det är också förbjudet att organisera brottslig verksamhet från forumet.

Denna regel finns för att förhindra uppmaningar om att bryta mot lagen, samt stoppa möjligheten att kunna posta mordhot eller motsvarande. Det är tillåtet att diskutera brottslig verksamhet, men inte att uppmana allmänheten att bryta mot lagen.

För att ett inlägg ska uppfattas som uppvigling krävs det att det riktar sig mot en grupp människor och inte till en enskild person. Uppmaning till en enskild person att exempelvis hacka konton eller att sätta eld på en persons bil är inte att betrakta som uppvigling.

Det måste även röra sig om en uppmaning till brottslig gärning för att det ska vara uppvigling. Brott som kan vara aktuella är exempelvis datorintrång (det vill säga att man ber andra användare att hacka ett konto) och ofredande.

Grövre hot innebär att man hotar att skada någon eller någons egendom, samt att hotet framstått som allvarligt menat. Hotet ska ha gjorts på sådant sätt eller i sådant sammanhang att det kan antas att den som är föremål för det skulle känna allvarlig fruktan för att hotet ska verkställas.

1.05. Barnpornografi

Det är förbjudet att efterfråga eller sprida länkar till pornografiska bilder eller filmer med personer som är under 18 år.

Denna regel finns för att hindra att forumet (via inlägg eller PM) används i syfte att sprida barnpornografi. Regeln gör undantag för länkar där gärningen med hänsyn till omständigheterna är försvarlig.

1.06. Användarnas anonymitet

Att på forumet (via inlägg eller i PM) eftersöka, posta, eller hota att posta, personuppgifter eller annan information som kan avslöja en annan användares identitet är förbjudet, med undantag för sådana uppgifter som användaren själv publicerat i forumet. Att sammankoppla användares alternativa konton eller konton på andra forum eller webbplatser är förbjudet.

Flashback Forum kan sägas bygga på två grundpelare: den fria debatten och anonymitet. Anonymiteten ger individer med marginaliserade och stigmatiserade åsikter en plattform att framföra sina åsikter utan att de riskerar att det medför några konsekvenser för deras liv.

För att denna anonymitet inte ska sättas på spel är det förbjudet att avslöja information som leder till att någon riskerar att förlora sin anonymitet. Det är exempelvis förbjudet att avslöja en annan användares namn- eller personuppgifter, adress eller telefonnummer. Även annan information som kan binda en användare till en fysisk person är förbjuden att posta.

Det är vidare förbjudet att sammankoppla flera användare på Flashback med varandra. Det kan finnas skäl till att en person önskar använda två eller flera konton, och så länge detta inte bryter mot reglerna är det ingenting som någon bör lägga sig i eller kommentera. Det är också förbjudet att sammankoppla ett konto på Flashback med ett konto eller användarnamn på en annan webbplats.

Vissa användare är dock helt öppna med vilka de är, och det är givetvis i en sådan situation fullt tillåtet att påpeka vem som ligger bakom detta konto. Det finns även exempel på andra situationer med delvis självoutning, exempelvis om en användare har skrivit mycket om var han eller hon bor, och i dessa fall är det därför inte ett brott mot regel 1.06 att i ett inlägg påpeka detta.

1.07. Alternativa konton

Missbruk av alternativa konton är förbjudet. Vid avstängning är det endast tillåtet att använda forumet för att diskutera sin avstängning med en moderator eller admin.

Vad regelns första mening förbjuder är missbruk. Detta kan ske på flera sätt, men det vanligaste är att samma användare postar inlägg med flera olika konton - vilka stöder varandras åsikter - och på så sätt ger användaren ett övertag i en diskussion. Detta behöver inte ske i samma tråd, utan kan också ske på andra sätt. Det är som utgångspunkt därför förbjudet att posta med olika konton i samma tråd, men det finns även fall där vi har överseende, när vi inte anser att det handlar om något missbruk. Är du osäker på regelns gränsdragning, kontakta en av forumets moderatorer.

Andra meningen förbjuder all forumaktivitet under tiden man är avstängd. Undantag från förbudet är att skriva inlägg i forumet Feedback eller att skicka PM till en moderator eller en admin gällande sin avstängning.

1.08. Personangrepp

Grova personangrepp, trakasserier, hot eller förtäckta hot riktade mot andra användare är förbjudet.

Denna regel är till för att undvika att användare skräms till tystnad av andra användare genom att utsättas för hot eller liknande. Det är dock en hög tolerans mot invektiv och personliga tillmälen på Flashback, vilket gör att tonen i vissa inlägg kan förefalla hård.

De inlägg som anses allvarligast är kombinationer av regel 1.08 och 1.06, det vill säga att man i samband med hotet också uppger att "jag vet vem du är" eller liknande. Regeln gäller bara för hot mot andra användare.

1.09. Narkotikahandel

All form av narkotikahandel (köpes, säljes, bytes, skänkes), även via PM, är förbjuden.

Det är förbjudet att fråga var man kan köpa eller sälja narkotika, då detta kan tolkas som en annons. Det är dock tillåtet att diskutera webbshoppar som säljer narkotika, och diskutera tillgången av narkotika i samhället rent allmänt. Det är också tillåtet att diskutera tillgången av narkotika i andra länder. Däremot är det förbjudet att ställa frågor kring narkotika på ett sätt som indirekt kan uppfattas som att att användaren vill köpa eller sälja narkotika, eller på annat sätt bedriva någon form av narkotikahandel via forumet.

1.11. Spridning av datavirus och annan skadlig kod

Att sprida länkar till datavirus eller annan skadlig kod är förbjudet om det inte görs uppenbart att länkarna är skadliga.

Denna regel är till för att förhindra spridning av virus genom att posta inlägg. Undantaget är vid diskussioner i underforumet för virus och skadlig kod, dock ska det då väldigt tydligt framgå att länkarna är skadliga.

1.12. Integritetskänsliga uppgifter

Det är förbjudet att posta vissa integritetskänsliga och sekretessbelagda uppgifter, vars informationsspridning saknar ett beaktansvärt allmänintresse.

Denna regel har till syfte att förhindra spridningen av synnerligen integritetskänsliga uppgifter gällande brottsoffer eller motsvarande, där det antingen finns en allvarlig hotbild, eller när det saknas ett tydligt allmänintresse av att uppgiften sprids.

Det är förbjudet, oavsett syfte, att efterfråga eller sprida uppgifter om personer med skyddade personuppgifter, om dessa uppgifter kan användas för att skada vederbörande. Exempel på sådana uppgifter är boende- eller vistelseort. Undantag är uppgifter som är allmänt kända, eller om det rör sig om uppgifter som personen själv spridit.

Det är förbjudet att posta uppenbart känsliga uppgifter om någons sexualitet eller sexualliv, om det med hänsyn till uppgiftens innehåll är ägnat att medföra allvarlig skada för den som uppgiften rör. Exempelvis detaljerade uppgifter om någons sexuella preferenser eller sexuella kontakter.

Det är förbjudet att posta uppenbart känsliga uppgifter om någons hälsotillstånd, vars spridning är ägnad att medföra kännbar skada. Exempelvis omfattande medicinsk dokumentation som typiskt sett omfattas av sträng sekretess.

Det är förbjudet att posta uppenbart känsliga uppgifter om att någon utsatts för ett allvarligt brott, om spridningen var ägnad att medföra kännbar skada för den drabbade. Med allvarligt brott avses främst sexualbrott och i vissa fall våldsbrott, men däremot inte egendomsbrott eller motsvarande.

Undantag från denna regel kan göras om det med hänsyn till syfte och övriga omständigheter finns ett legitimt samhällsintresse av att uppgifterna publiceras. Exempelvis att spridningen av uppgifterna har skett i ett granskande syfte, där intentionen varit att avslöja övergrepp mot enskilda eller motsvarande, och där uppgifterna är av central betydelse.

Övrigt

2.01. Ohörsamhet

Upprepade varningar som inte hörsammas resulterar i en avstängning.

2.02. Kvalitet framför kvantitet (KFK)

Medlemmar som motarbetar den fria debatten i forumet, genom att systematiskt publicera inlägg med för låg kvalitet eller bristande debattunderlag, blir avstängda eller bannlysta.

2.03. Åldersgräns

Åldersgränsen på Flashback Forum är 18 år. Underåriga användare kommer att stängas av.

2.04. Användarnamn

Användarnamn som anses vara förväxlingsbara med någon annan medlem, moderator eller admin är förbjudna.

R1901 - 2019-01-14