2011-07-30, 14:02
  #1
Medlem
teflonpannan69s avatar
Som vi alla vet, så har Sverige extremt många onödiga myndigheter. En del som är för en nattväktarstat, eller AK-samhälle, anser att nästan alla sådana är onödiga.

Men det finns en hel del klart genomlysande exemepel, som jag tänkte att vi kunde ta upp och diskutera i den här tråden, enligt följande enkla mall så att vi vår lite pli på diskussionen.

Myndighet:

Arbetsområde:

Hur ineffektiv är myndigheten? Vad gör den för fel? Exempel!:

Vad är alternativet? Avveckling, privatisering, ihopslagnng med annan myndighet osv:
Citera
2011-07-30, 15:12
  #2
Medlem
Myndighet
Nämnden för hemslöjdsfrågor

Arbetsområde
Hemslöjdskonsultering, eller något sånt.

Hur ineffektiv är myndigheten?
Bara dess blotta existens säger väl det mesta.

Vad är alternativet?
Avveckling. Om skolor m.m. anser det värt pengarna att betala för hemslöjdskonsulter kommer en privat marknad uppstå.
Citera
2011-07-30, 15:46
  #3
Medlem
Alpha-Omegas avatar
Myndighet:
Arbetsförmdlingen.

Arbetsområde
"Arbetsförmedlingen ska verka för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt genom att effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft, prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden samt bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt." - Wikipedia.

Hur ineffektiv är myndigheten?

Väldigt. Arbetsförmedlingen förmedlar ju för fan inga jobb, utan agerar bara som en kontrollmyndighet för Försäkringskassan och A-kassan. Utöver det så friserar de till arbetslöshetsstatistiken genom att sätta folk på "CV-skrivarkurser" och annat skit, som gör att arbetslösheten i det här skitlandet ser dräglig ut när den inte är det.

Alternativet

Avveckling.
Citera
2011-07-30, 15:47
  #4
Medlem
Spaders avatar
Myndighet:
Arbetsförmedlingen

Arbetsområde:
Arbetsförmedling

Hur inneffektiv är myndigheten?
Arbetsförmedlingen är inget annat än en pappersvändande myndighet. Jag känner ingen som har fått jobb genom dom, och känner heller ingen som fått hjälp av dom. Det skickas papper hit och papper dit, man går samtal som inte leder till något, slussas mellan olika arbetsförmedlare, jobbcoacher mm.

Vad är alternativet?
Avveckling. Privata arbetsförmedlingar får ta över hela marknaden.
Citera
2011-07-31, 12:13
  #5
Medlem
Jrgens avatar
Myndighet:
Konjunkturinstitutet

Arbetsområde:
"Konjunkturinstitutet (KI) [...] har till uppgift att följa och analysera den ekonomiska utvecklingen och göra prognoser för den svenska ekonomin... KI bistår vidare Regeringskansliet (Finansdepartementet) med utfalls- och prognosdata för Regeringskansliets makroekonomiska verksamhet, med prognosmodeller samt med miljöekonomiska analyser... Konjunkturinstitutet inrättades 1937 och hade 2010 cirka 60 anställda." (Wikipedia)

Hur ineffektiv är myndigheten?
Den är inte bara ineffektiv utan rent av skadlig. Konjunkturinstitutet anställer svenska makroekonomer, och alla som har studerat makroekonomi vid ett svenskt universitet har får lära sig keynesiansk nationalekonomi. Följaktligen är institutets enda funktion att agitera för större statliga utgifter.

Vad är alternativet?
Avveckling.
Citera
2011-07-31, 12:25
  #6
Medlem
Jrgens avatar
Nu vet jag inte vad ni lägger i ordet myndigheter, men om vi tittar på skattefinansierad verksamhet så är detta ett solklart exempel.

Organisation:
Olof Palmes internationella center (till 90% skattefinansierat)

Arbetsområde:
"Olof Palmes Internationella Center - Palmecentret - är arbetarrörelsens gemensamma organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning kring internationell solidaritet.... Genom det partiinriktade demokratistödet stödjer Socialdemokraterna och Palmecentret uppbyggnaden av socialdemokratiska systerpartier runt om i världen." (Wikipedia)

Hur ineffektiv är organisationen?
Palmecentret har alltså till uppgift att använda skattemedel för att bringa mer socialism till dem som allra minst behöver den. Det använder skattepengar, inte för att hjälpa människor i nöd, utan för att hjälpa våldssocialister i fattiga länder att komma till makten.

Vad är alternativet?
Indragen skattefinansiering.
__________________
Senast redigerad av Jrgen 2011-07-31 kl. 12:39.
Citera
2011-07-31, 12:37
  #7
Medlem
Jrgens avatar
Myndighet:
Statens medieråd

Arbetsområde:
"Statens medieråd, som sorterar under Kulturdepartementet, ska verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan. Medierådet övertog den 1 januari 2011 den verksamhet, som bedrivits av Rådet mot skadliga våldsskildringar och Statens biografbyrå.... Statens medieråd ska följa medieutvecklingen när det gäller barn och unga samt sprida information och ge vägledning om barns och ungas mediesituation. Myndigheten ska fastställa åldersgränser för film som är avsedd att visas för barn under 15 år enligt lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt.... Statens medieråd har 17 anställda." (Wikipedia)

Hur ineffektiv är myndigheten?
Den fyller ingen funktion och behövs inte. Dess främsta bedrift lär väl vara att anställa 17 personer som har gått flummiga medieutbildningar och annars inte skulle kunna få något jobb.

Vad är alternativet?
Avveckling. Det är föräldrarna som ska skydda sina barn från skadlig mediepåverkan, inte staten. Och åldersrekommendationer kan bevisligen tas fram av privata organisationer. Ingenting staten behöver syssla med.
Citera
2011-07-31, 13:06
  #8
Medlem
Jrgens avatar
Myndighet:
Forum för levande historia

Arbetsområde:
"Forum för levande historia är ett nationellt forum för att främja demokrati, tolerans och mänskliga rättigheter, med utgångspunkt i Förintelsen. Myndigheten ska sträva efter att stärka människors vilja att aktivt verka för alla människors lika värde." (Wikipedia)

Hur ineffektiv är myndigheten? Vad gör den för fel?
Det är väldigt farligt att låta staten använda skattemedel för att bedriva opinionsbildning. All historiebeskrivning är vinklad, och alla historiska fakta är osäkra, så det är inte lämpligt att en statlig myndighet går in och fastslår den ena eller den andra historietolkningen som "rätt" eller "fel". Dessutom har jag varit och kollat på en av deras utställningar, och den var jättetråkig.

Vad är alternativet?
Avveckling.
Citera
2011-07-31, 13:25
  #9
Medlem
Jrgens avatar
Myndighet:
Myndigheten för radio och tv

Arbetsområde
"Myndigheten för radio och tv är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som ersatte myndigheterna Radio- och TV-verket och Granskningsnämnden för radio och TV den 1 augusti 2010." (Wikipedia)

"För att sända marksänd tv, text-tv, kommersiell radio och närradio behövs sändningstillstånd från Myndigheten för radio och tv. Kabel-, satellit- och webbsändningar kräver inte tillstånd men ska registreras hos oss." (radioochtv.se)

"Alla radio- och tv-program som sänds av svenska programföretag ska följa reglerna i radio- och tv-lagen. Kanaler med sändningstillstånd ska dessutom följa villkoren i dessa.

För att reglerna ska vara effektiva krävs en oberoende kontroll. Granskningsnämnden för radio och tv utövar den kontrollen genom att bedöma om program som har sänts följer reglerna. Nämnden granskar programmen efter anmälningar från tittare och lyssnare eller på initiativ av Myndigheten för radio och tv." (radioochtv.se)

Läs alla löjliga regler om produktplacering, saklighet och sponsring, m.m. här: http://www.radioochtv.se/Tillsyn/Gra...g-marksand-tv/

"Myndigheten för radio och tv ska besluta om vilka krav som ska ställas på programföretag för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning."

Hur ineffektiv är myndigheten? Vad gör den för fel?
Informationen bör vara fri. Det finns ingen anledning att reglera TV eller kräva sändningstillstånd. Det sätter konkurrensen ur spel, driver upp priser och förhindrar TV-bolag att ge sina kunder den service de vill ha.

Vad är alternativet?
Avveckling och legalisering av all informationsspridning. Folk får själva välja vilka typer av TV-kanaler och program de är villiga att betala för.
Citera
2011-07-31, 13:48
  #10
Medlem
Jrgens avatar
Myndighet:
Diskrimineringsombudsmannen

Arbetsområde:
"Myndigheten utövar tillsyn över att diskrimineringslagen följs. Utöver de uppgifter som Diskrimineringsombudsmannen har enligt den lagen ska myndigheten verka för att diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder inte förekommer på några områden av samhällslivet. Ombudsmannen ska också i övrigt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön med mera." (Wikipedia)

Hur ineffektiv är myndigheten? Vad gör den för fel?
Myndigheten är ineffektiv på så vis att den sysslar med uppenbarligen fruktlös eller rent av skadlig verksamhet, såsom att genomföra enkätundersökningar med förskolebarn om etnicitet, tro och sexuell läggning (http://www.svd.se/opinion/brannpunkt...s_6338814.svd). (Förmodligen för att underlätta framtida indoktrinering och sociala experiment.)

Och myndigheten gör fel eftersom den begränsar människors rätt till fri association och egendom. Den tvingar folk att samarbeta med människor de ogillar, för att det vore "diskriminering" att inte sälja till, inte anställa, eller inte bygga rullstolsramper åt vissa människor. Den bidrar till ett mer kostnadsineffektivt och oharmoniskt samhälle där folk inte längre har rätt att styra sin egen arbetssituation utan påtvingas samarbetsvillkor som de är missnöjda med.

Dessutom är den ineffektiv på så vis att kostnadsineffektiv diskriminering (som är det enda man på papper ska kunna dömas för, då det i teorin ska vara tillåtet att anställa de personer som är mest kvalificerade) är ett problem som löser sig självt på en fri marknad. Arbetsgivare som vill anställa sämre kvalificerade personer på grund av deras grupptillhörighet får det svårt att konkurrera med arbetsgivare som anställer de bäst kvalificerade arbetarna.

Vad är alternativet
Avveckling, och att införa rätten till fri association.
Citera
2011-07-31, 14:12
  #11
Medlem
Jrgens avatar
Myndighet:
Institutet för framtidsstudier

Arbetsområde:
"Institutet har till uppgift att göra framtidsstudier och långsiktiga analyser för att stimulera till en öppen och bred diskussion om möjligheter i samhällsutvecklingen och framtida hot." (Wikipedia)

"Institutet för Framtidsstudier har till uppgift att främja framtidsperspektiv i svensk forskning och att förvalta och utveckla teori och metod inom framtidsstudiernas område. Utöver forskningsverksamheten ger Institutet ut tidningen Framtider samt organiserar seminarier och workshops." (framtidsstudier.se)

"Institutets nuvarande forskningsprogram, Sverige i framtiden, är det sjätte i ordningen. Det första programmet var främst inriktat på framtidens arbetsliv, energiförsörjning och naturresurser. Det andra handlade om kommuner och glesbygd, framtidens vårdbehov samt folkrörelser. Det tredje koncentrerades kring K-samhället: kommunikationer, kunskap, konst och kreativitet. Det fjärde, Människan i framtiden, baserades på demografiska studier kring det åldrande samhället. Det femte, Framtidens samhälle har bedrivit studier kring centrala samhällsinstitutioner i ljuset av befolkningsförändringar på global, europeisk, nationell och lokal nivå." (framtidsstudier.se)

"Framtidsstudierna syftar i grunden till att förmå samhället och dess organisationer att tänka framåt och i möjligaste mån förhålla sig kreativt och flexibelt till förändring. Men hur kan vi studera det som ännu inte har hänt? Om vi tänker oss framtiden som en process som är under ständig utveckling, istället för en plats efter en linjär tidslinje, inser vi att det är själva processen som skapar framtiden och det är den som måste studeras. Framtidsfrågorna har naturligtvis aldrig några entydiga svar, men med ökad kunskap om möjliga utvecklingstendenser kan vi påverka framtiden." (framtidsstudier.se)

Hur ineffektiv är myndigheten? Vad gör den för fel?
En lekstuga som inte fyller någon som helst funktion i samhället.

Vad är alternativet?
Avveckling.
Citera
2011-07-31, 14:26
  #12
Medlem
Jrgens avatar
Myndighet:
Statens jordbruksverk

Arbetsområde:
"Statens jordbruksverk (Jordbruksverket) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet inom jordbruksområdet och därtill knuten landsbygdsutveckling med uppgift att arbeta för en hållbar utveckling, ett gott djurskydd, ett dynamiskt och konkurrenskraftigt näringsliv i hela landet och en livsmedelsproduktion till nytta för konsumenterna." (Wikipedia)

Hur ineffektiv är myndigheten? Vad gör den för fel?
Svenskarna har vetat hur man brukar jorden i åtminstone 6000 år. Det behövs ingen statlig myndighet som ser till att livsmedelsproduktionen är "till nytta för konsumenterna".

Vad är alternativet?
Avveckling.
Citera

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback