2022-07-15, 10:57
  #4321
Medlem
Skyrmions avatar
Citat:
Ursprungligen postat av BehindRayban
1. Min uppfattning var att man inte skulle bygga ut nya älvar utan förbättra och bygga ut existerande anläggningar och vattenmagasin. Det är ju ganska enkelt i sverige att skapa vattenmagasin eftersom vi har vatten i överflöd. Kanske behövs större magasin så att vattenkraften kan producera el på full effekt under längre tid än nu.

Om du läser min kommentar, samt den länkade rapporten, så skrev jag att utnyttjande av potential i redan exploaterade älvar. Befintliga anläggningar är inkluderade i denna siffra.

Angående att ”skapa nya magasin” så använder vi i Sverige främst stora sjöar som magasin. Dessa magasin skapas via tillrinning från stora tillrinningsområden. Många bäckar små. Om du nu tänkt leda om delar av denna tillrinning till att skapa ett nytt magasin någonstans, så minskar du potentialen i de redan existerande magasinen. Du har då inte löst någonting, utan endast spenderat pengar på att minska potentialen på ett ställe, för att öka den någon annanstans. Återigen, läs rapporten.

Det man främst skulle kunna göra är att bygga pumpvattenkraft.

Citat:
Ursprungligen postat av BehindRayban
2. Själva tanken med reglersystemen är att vindfarmerna ska bli så stora att vindskillnaderna utjämnas över tiden..... Personligen undrar jag om man inte borde koncentrera vindkraften till små enskilda vindmöllor, jättemöllorna jag redan nämnt, gärna långt ute till havs, och nya experiment tekniker. I övrigt verkar kärnkraft, biokraft, våg och vattenkraft, kanske solkraft och nya fordonstekniker vara framtiden - kanske är det enklare att bygga stora sådana kraftverk än fordonsdrift av den typ som Japanerna pysslar med just nu.

Vindhastigheten är korrelerad över mycket stora avstånd. I praktiken hela norra Europa ingår i samma väderområde. Du måste i princip gå hela vägen ner till Spanien för att man ska se en negativ korrelation (dvs motsatt vindförhållande) gentemot Sverige. Att sprida ut verken över hela Sverige är alltså inte tillräckligt, för man har fortfarande <7% produktion under ~5% av tiden. Mängden vindkraft som systemet kan hantera är alltså beroende av hur mycket reglerkraft som finns tillgänglig, eftersom man vid varje givet tillfälle behöver ha reservkapacitet för att täcka upp för bortfallet av hela vindflottan. Detta är något som sker flera gånger per år.
Citera
2022-07-15, 22:21
  #4322
Medlem
Onkel Kostias avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Skyrmion
Jag håller helt med dig. Men för att vara iaf lite motsträvig: vilket ”val” var det? Ett ”val” mellan tre nej-alternativ är så klart inget riktigt val. Det är en fars.

Linje 1 (M):
Citat:
Kärnkraften avvecklas i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprätthållande av sysselsättning och välfärd. För att bl.a. minska oljeberoendet och i avvaktan på att förnybara energikällor blir tillgängliga används högst de 12 kärnkraftsreaktorer som i dag är i drift, färdiga eller under arbete. Ingen ytterligare kärnkraftsutbyggnad skall förekomma. Säkerhetssynpunkter blir avgörande för den ordning i vilken reaktorerna tas ur drift.

Linje 2 (S, L):
Valsedelns framsida identisk med linje 1, på baksidan kan man bland annat läsa följande:
Citat:
Forskning och utveckling av förnybara energikällor forceras under samhällets ledning.

Linje 3 (C, KD, V):
Citat:
NEJ till fortsatt utbyggnad av kärnkraften.

Avveckling av nuvarande sex reaktorer i drift inom högst tio år. En hushållningsplan för minskat oljeberoende genomförs på grundval av

- fortsatt och intensifierad energibesparing

- kraftigt ökad satsning på förnybara energikällor.

Reaktorerna i drift underkastas skärpta säkerhetskrav. Icke laddade reaktorer tas aldrig i drift.

Uranbrytning tillåts inte i vårt land.

1. Nej.
2. Nej.
3. NEJ!

Tack för dessa upplysningar. Jag var förvisso född när omröstningen genomfördes, med jag var för ung för att ha några egna minnen av omröstningen.

Du har ju helt rätt i att dom alternativen var märkliga. Det saknades ett tydligt ja-alternativ, som handlade om utbyggnad och utveckling.

Alla alternativ som du nämner, bygger på att forskarna ska kunna trolla fram förnybara energikällor som kan ersätta atomkraften. Samtidigt som forskarna förväntas kunna trolla fram förnybara energikällor, så förväntas forskarna inte kunna lösa dom utmaningar som finns med atomkraften.

Jag tror att ifall Västvärlden hade satsat för fullt på att utveckla atomkraften, så hade vi kunnat öka den redan höga säkerheten ännu mer. Och vi hade kunnat utnyttja bränslet mycket effektivare, vilket minskar problemen med gruvbrytning och avfall. Atomkraftens motståndare fick utvecklingen att stagnera. Förutom att dom bär skuld till att utvecklingen stagnerade, så bär dom även skuld till klimatproblemen.

En farlig punkt i beskrivningen av Linje 3 är denna:
Citat:
- fortsatt och intensifierad energibesparing

Energibesparing innebär att industrier flyttar till andra länder, som ofta använder sig av kolkraft. Därutöver så är brist på billig elektrisk energi är ett hinder för en utveckling där fossila bränslen ersätts av elektricitet. För att rädda miljön och klimatet, så är det helt fel väg att gå att skapa brist på elektrisk energi.
Citera
2022-07-16, 18:14
  #4323
Medlem
Onkel Kostias avatar
Citat:
Ursprungligen postat av geddo
Absolut, det som skulle få nivån att förbli hög på vintern är att man inte behöver utnyttja lika mycket av det lagrade vattnet om man tillför andra energikällor som producerar mer på vintern. Alltså ett mindre flöde ut från kraftverket innebär att nivån sjunker långsammare under vintern.
Citat:
Ursprungligen postat av geddo
Precis. Om man fixar högre nivåer i slutet av vintern så kommer en större del av vårfloden användas direkt istället för att lagras, så flödet kommer återgå lite åt det naturliga hållet även om det inte blir som i en helt outbyggd älv.
Citat:
Ursprungligen postat av geddo
Tvärtom egentligen. Högre nivåer i magasinen blir en följd av ett minskat behov av att spara energi mellan årstiderna. Men möjligheten att spara energi mellan årstiderna finns kvar, eftersom den sparade energin finns där i form av det lagrade vattnet. Bibehållen möjlighet samtidigt med minskat behov innebär en minskad risk för att vattenkraften ska sina och bidra till ökade priser i slutet av vintern som den gjort ibland under tidigare år.

Ditt resonemang bygger på att vindkraften skulle vara ett tillskott till befintlig energiförsörjning. Men det som händer i Sverige, är att vindkraften, istället för att vara ett tillskott, används för att ersätta den stabila atomkraften. Förut behövdes vattenmagasin för att kompensera variationer i elförbrukningen. Nu behöver vattenkraften dessutom kompensera variationer i elproduktionen, eftersom atomkraft har ersatts av vindkraft.

Vindkraften skulle kunna fungera som ett litet komplement till annan energiförsörjning. Men som det är nu, så förväntas vindkraften i större utsträckning utgöra ett fundament i energiförsörjningen. Det är inte lyckat.

Det som behövs nu, är att kraftigt minska förbrukningen av fossila bränslen. För att uppnå det, så behöver elnätet tillföras stora kvantiteter energi, och tillskottet bör inte komma från en energikälla som varierar beroende på vädret. Det vi behöver just nu, är inte vindkraft.

Därför bör vi avbryta alla nyinvesteringar i vindkraft, eftersom vindkraften inte kan ge det som vi behöver. Befintliga vindkraftverk kan få stå kvar som ett komplement till annan energiförsörjning.
Citera
2022-07-16, 21:19
  #4324
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Onkel Kostia
Ditt resonemang bygger på att vindkraften skulle vara ett tillskott till befintlig energiförsörjning. Men det som händer i Sverige, är att vindkraften, istället för att vara ett tillskott, används för att ersätta den stabila atomkraften. Förut behövdes vattenmagasin för att kompensera variationer i elförbrukningen. Nu behöver vattenkraften dessutom kompensera variationer i elproduktionen, eftersom atomkraft har ersatts av vindkraft.

Vindkraften skulle kunna fungera som ett litet komplement till annan energiförsörjning. Men som det är nu, så förväntas vindkraften i större utsträckning utgöra ett fundament i energiförsörjningen. Det är inte lyckat.

Det som behövs nu, är att kraftigt minska förbrukningen av fossila bränslen. För att uppnå det, så behöver elnätet tillföras stora kvantiteter energi, och tillskottet bör inte komma från en energikälla som varierar beroende på vädret. Det vi behöver just nu, är inte vindkraft.

Därför bör vi avbryta alla nyinvesteringar i vindkraft, eftersom vindkraften inte kan ge det som vi behöver. Befintliga vindkraftverk kan få stå kvar som ett komplement till annan energiförsörjning.

Det är väldigt mycket fokus på södra Sverige i energidebatten, men den största enskilda åtgärden som planeras för att minska Sveriges koldioxidutsläpp är elektrifieringen av stålindustrin i norr. Den går inte att genomföra utan en kraftig ökning av elproduktionen i just norra Sverige, eftersom den kommer kräva ungefär lika mycket el som vattenkraften producerar. Om vi låter all el från vattenkraften stanna i Norrland kan vi inte reglera nätet i södra Sverige.

Det går inte att lösa det behovet med bara kärnkraft eller bara vind på 8 år. Det måste till en kombination. Vattenkraften klarar av att reglera ytterligare ungefär 5 GW vindkraft utöver det som finns idag, om den vindkraften placeras i SE2 och SE1 med goda förbindelser till både vattenkraften och den nya elförbrukningen. Vattenkraften i sig har en stor outnyttjad förmåga till reglering. Det är bara om man placerar vindkraft på andra sidan av en flaskhals i nätet (till exempel snittet SE2-SE3) som det blir problem.
Citera
2022-07-16, 21:37
  #4325
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av infidel
Nej, han är inte seriös, han är ännu en vindfåne som förespråkar vattenkraft som reglerkraft till vindkraften. Grejen är att reglerkraft inte längre kan räknas som baskraft, eftersom den måste finnas tillgänglig för att ersätta bortfallen vindkraft. Hans ohederliga argumentering är typisk för äldre boomers från generation 68 som satsat hela sitt liv på att montera ner Sverige som en form av godhetsknarkande.
Jag var visserligen inte ens född 1968 men jag är i alla fall tillräckligt gammal för att kunna sitta still och lyssna på den där presentationen från Almedalen som COV-NL63 länkade till tidigare i tråden, där Svensson, Lundbäck och Berglöf talade om innehållet i boken Elystemkrisen. Jag kunde glädja mig åt att de var mycket tydliga med att det är idiotiskt att försöka reducera den svenska energidebatten till frågan "kärnkraft eller vindkraft" eftersom den frågan inte leder fram till de svar som energisystemet behöver.

För dig som tillhör tiktok-generationen blir det knepigare eftersom du inte kan förväntas ta in information i såna mängder. Men faktum är att du varken behöver kolla på presentationen eller läsa boken, eftersom de har varit vänliga nog att skriva ut det underkännandet av den svenska energidebatten redan i sammanfattningen på omslagets baksida. Baksidan är inte längre än en tweet, så det borde till och med du klara av. Spola fram till klippets slut så har du baksidan där.
https://vimeo.com/721994117/c2a46fbea5
Citera
2022-07-16, 22:33
  #4326
Medlem
Onkel Kostias avatar
Citat:
Ursprungligen postat av geddo
Det stämmer, på produktionssidan kommer solcellernas bidrag vara mindre på vintern än på sommaren. Men dyngsvariationen på förbrukningssidan följer en likartad variation på sommar och vinter. Det är en relativt liten del av elanvändningen som går åt till belysning, så större delen av dygnsvariationen följer människorna snarare än solen.

Idag till exempel skiljer det ungefär 3 GW mellan nattens lägsta förbrukning och dagens högsta, en vanlig notering som man känner igen från andra sommardagar också. En torsdag för ett halvår sedan (2022-01-13) var skillnaden mellan dygnets botten- och toppnotering 4 GW. Man skulle behöva titta på fler dagar för att få bättre siffror men mönstret är alltid detsamma med högst förbrukning dagtid när vi arbetar och lagar mat. Skillnaden är vanligtvis större på vintern, så det blir sommarens lite lägre dygnsvariation som sätter gränsen för hur mycket solenergi elsystemet kan hantera.

Om man skulle bygga ut solenergi som producerar 3 GW en maximalt solig sommardag så kommer man i stort sett täcka toppen i förbrukningen, men vissa variationer kvarstår eftersom förbrukningen varierar mer ryckigt än produktionen om solen skiner hela tiden.

Men man behöver inte stanna där, eftersom vi har ett elsystem som redan kan hantera variationer i förbrukningen på 4 GW eller mer över dygnet. Om man bygger ytterligare 3 GW solkraft så skulle man på den där soliga sommardagen återigen få en skillnad i reglerbehov från vattenkraft på 3 GW mellan natten och dagen, men toppen och botten har bytt plats. Men den variationen kan elsystemet hantera åt det hållet precis som det hanteras åt andra hållet idag.

Är belysning en stor energiförbrukare? Jag tänker att uppvärmning förbrukar mycket mer energi. Men jag kan ha fel. Behovet av uppvärmning är störst på vintern, och då levererar inte solcellerna mycket energi. Jag tänker att variationen över dygnet är ett mycket mindre problem än variationen mellan årstider.
Citera
2022-07-16, 23:19
  #4327
Medlem
infidels avatar
Citat:
Ursprungligen postat av geddo
Jag var visserligen inte ens född 1968 men jag är i alla fall tillräckligt gammal för att kunna sitta still och lyssna på den där presentationen från Almedalen som COV-NL63 länkade till tidigare i tråden, där Svensson, Lundbäck och Berglöf talade om innehållet i boken Elystemkrisen. Jag kunde glädja mig åt att de var mycket tydliga med att det är idiotiskt att försöka reducera den svenska energidebatten till frågan "kärnkraft eller vindkraft" eftersom den frågan inte leder fram till de svar som energisystemet behöver.

För dig som tillhör tiktok-generationen blir det knepigare eftersom du inte kan förväntas ta in information i såna mängder. Men faktum är att du varken behöver kolla på presentationen eller läsa boken, eftersom de har varit vänliga nog att skriva ut det underkännandet av den svenska energidebatten redan i sammanfattningen på omslagets baksida. Baksidan är inte längre än en tweet, så det borde till och med du klara av. Spola fram till klippets slut så har du baksidan där.
https://vimeo.com/721994117/c2a46fbea5

Din efterblivna jävla apa, jag har läst på teknisk högskola, och jag förstår system och matematik betydligt bättre än du. Du fattar ju inte hur saker och ting fungerar på en basal nivå eller så ljuger du medvetet. Det är på grund av människor som dig som energipriserna i Sydsverige har gått genom taket. Trots ert enorma misslyckade så kör ni på som ingenting har hänt. Vattenkraften som reglerkraft för vindkraften? Vad ska vi då få vår baskraft ifrån, för vattenkraft som måste finnas tillgänglig som ersättning för plötsligt bortfallen vindkraft kan inte räknas in som baskraft.

Det är på grund av psykiskt störda eller bara djupt ohederliga människor som dig och den enorma mängd med grupptänkande högfungerande idiotsvenskar ni lyckats fånga in med era verklighetsfrånvända ideer som Sverige behöver ett inbördeskrig, för det är när det är dags för lite eld och blod som er inkompetens kommer att synas tydligt. Du kan lugnt räkna med att en hel del Fint Folk från kungen och neråt kommer att få betala med livet och mer på grund av vad som har hänt med Sverige, och då tänker jag inte bara på energifrågan. Och alla de av andens tattarfölje som de anställt för att sprida för dem profitabel desinformation på internet och i massmedierna kommer att följa dem i massgraven.
Citera
2022-07-16, 23:50
  #4328
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Onkel Kostia
Är belysning en stor energiförbrukare? Jag tänker att uppvärmning förbrukar mycket mer energi. Men jag kan ha fel. Behovet av uppvärmning är störst på vintern, och då levererar inte solcellerna mycket energi. Jag tänker att variationen över dygnet är ett mycket mindre problem än variationen mellan årstider.
Det stämmer att variationen mellan sommar och vinter är mycket större än mellan dag och natt. Men specifikt för att uppskatta hur mycket solenergi man kan lägga till i söder utan att destabilisera nätet så är det i första hand dygnsvariationen man behöver titta på. På sommaren är variationen i solcellernas bidrag som störst samtidigt som dygnsvariationen är som minst, så det blir de värdena som står mot varandra och blir dimensionerande för hur mycket solenergi nätet tål utan några ytterligare infrastrukturinvesteringar.

Ur ett elprisperspektiv kan man se det som att det här utrymmet ger ett mått på hur långt man kan gå med utbyggnad av solenergi innan det ger lägre elpriser på dagtid, vilket försämrar kalkylen för solcellerna. Men det krävs ungefär 3 GW märkeffekt innan solceller kan närma sig att rader ut prisskillnaden mellan dag och natt, och 3 GW motsvarar ungefär 300000 villatak så det tar många år att installera så mycket. Det innebär att solceller under en lång tid framöver kommer producera på tider med höga priser, till glädje för både villaägaren och elnätet.

På vintern blir produktionen mindre, men inte så mycket mindre som man skulle kunna tro. I exempelvis skåne varierar den maximala solhöjden mellan ungefär 12 grader vid vintersolståndet och 58 grader vid sommarsolståndet. Om man lägger en solpanel vågrätt skulle det innebära att toppvärdet i produktion blir ungefär 4 gånger högre på sommaren än på vintern. Men den skillnaden minskar när man vinklar upp panelen genom att sätta den på ett lutande tak. Ett riktigt brant tak kan till och med ge högre maxeffekt på vintern än på sommaren, men för vanligare lutningar kan man räkna med omkring 30% högre inflöde på sommaren. Skillnaden äts delvis upp av att solcellernas verkningsgrad är 10-25% högre på vintern eftersom de är temperaturberoende och producerar mindre i hög värme.

Så beroende på de detaljerade omständigheterna vid installationsplatsen kan man räkna med att fast monterade paneler på vintern har en toppeffekt på ungefär 50% till 100% av vad man har på sommaren på samma plats. Det är den faktorn vi kan använda när vi studerar inverkan på nätet.

Det som återstår är dagens längd, och då får vi beakta den del av dagen som har ett meningsfullt solinflöde, alltså inte hela vägen från gryning till skymning. Med en faktor 2 får vi en elproduktion över hela dygnet på ungefär 25% till 50% av produktionen på sommaren. Det är den faktorn vi använder när vi studerar inverkan på villaägarens ekonomi de olika årstiderna.

Omfattande installation av solpaneler i södra Sverige ger alltså en stabiliserande inverkan på elnätet både sommar och vinter. Inverkan på vintern är mindre men absolut inte försumbar.

Allt det här gäller när solen skiner. Om man jämför kalla vinterdagar med milda vinterdagar så kommer solpanelerna producera mer när det är kallare, eftersom de lägsta temperaturerna inträffar i klart väder.
Citera
2022-07-16, 23:52
  #4329
Medlem
Onkel Kostias avatar
Citat:
Ursprungligen postat av Skyrmion
Om du läser min kommentar, samt den länkade rapporten, så skrev jag att utnyttjande av potential i redan exploaterade älvar. Befintliga anläggningar är inkluderade i denna siffra.

Angående att ”skapa nya magasin” så använder vi i Sverige främst stora sjöar som magasin. Dessa magasin skapas via tillrinning från stora tillrinningsområden. Många bäckar små. Om du nu tänkt leda om delar av denna tillrinning till att skapa ett nytt magasin någonstans, så minskar du potentialen i de redan existerande magasinen. Du har då inte löst någonting, utan endast spenderat pengar på att minska potentialen på ett ställe, för att öka den någon annanstans. Återigen, läs rapporten.

Det man främst skulle kunna göra är att bygga pumpvattenkraft.

Pumpvattenkraftverk kan vara en bra tanke. När man använder vattenmagasinen för energilagrin, så påverkas hela älvsträckan mellan magasinen och havet, eftersom vattenföringen blir ojämn.

Ifall man kan bygga vattenmagasin i anslutning till havet, så slipper man miljöeffekter på den mellanliggande sträckan. Finns någon lämplig havsvik som kan dämmas upp, och få kraftigt ökat vattenstånd? Viken bör helst ligga i södra Sverige.

Vattenmagasinet kommer oundvikligen att utgöra ett stort ingrepp i naturen. Ifall man vill slippa göra det ingreppet, så behöver man satsa på en energikälla som inte är lika lynnig som vindkraften.
Citera
2022-07-17, 00:10
  #4330
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av infidel
Din efterblivna jävla apa, jag har läst på teknisk högskola, och jag förstår system och matematik betydligt bättre än du. Du fattar ju inte hur saker och ting fungerar på en basal nivå eller så ljuger du medvetet. Det är på grund av människor som dig som energipriserna i Sydsverige har gått genom taket. Trots ert enorma misslyckade så kör ni på som ingenting har hänt. Vattenkraften som reglerkraft för vindkraften? Vad ska vi då få vår baskraft ifrån, för vattenkraft som måste finnas tillgänglig som ersättning för plötsligt bortfallen vindkraft kan inte räknas in som baskraft.

Det är på grund av psykiskt störda eller bara djupt ohederliga människor som dig och den enorma mängd med grupptänkande högfungerande idiotsvenskar ni lyckats fånga in med era verklighetsfrånvända ideer som Sverige behöver ett inbördeskrig, för det är när det är dags för lite eld och blod som er inkompetens kommer att synas tydligt. Du kan lugnt räkna med att en hel del Fint Folk från kungen och neråt kommer att få betala med livet och mer på grund av vad som har hänt med Sverige, och då tänker jag inte bara på energifrågan. Och alla de av andens tattarfölje som de anställt för att sprida för dem profitabel desinformation på internet och i massmedierna kommer att följa dem i massgraven.

Vattenkraften ska naturligtvis inte användas för att endast reglera variationer i konsumtion eller endast reglera variationer i produktion. Den ska användas för att reglera båda typerna av variation. Så har den alltid använts, även om den reglerförmågan både nu och historiskt är underutnyttjad.

Att du inte ens kan föreställa dig att den resursen kan användas till två olika reglerbehov i lagom proportioner säger nog mer om dig än den stackars tekniska högskola som du försöker befläcka genom att associeras med dig. När jag pluggade till civilingenjör så fick jag se med egna ögon den oerhörda bredd i kvalitet som fanns bland kurskamraterna. Med de senaste decenniernas fallande intagningsbetyg kan vilken idiot som helst ta sig in på en ingenjörsutbildning, så den intressanta frågan är vad man gör med sin plats på utbildningen när man väl kommit in. Alla som har pluggat till ingenjör känner någon som du.

Men vad tycker du, det blir kanske trevligare för alla om just vi två slutar svara varandra? Det är uppenbart från ditt utbrott att du har andra problem än elpriset. Kolla med din vårdcentral vad de kan erbjuda i termer av psykosocialt stöd. Det där kan de ändå bättre än jag.
Citera
2022-07-17, 00:47
  #4331
Medlem
infidels avatar
Citat:
Ursprungligen postat av geddo

Men vad tycker du, det blir kanske trevligare för alla om just vi två slutar svara varandra? Det är uppenbart från ditt utbrott att du har andra problem än elpriset. Kolla med din vårdcentral vad de kan erbjuda i termer av psykosocialt stöd. Det där kan de ändå bättre än jag.

I helvete heller att du är en civilingenjör. Det stinker södertörnsdoktorand i komparativ genusmarxism om dig. Du förstår ju inte ens skillnaden mellan stokastiskt frånfälle av produktion pga oberäkneligt väder och planerade avbrott pga underhåll utan du försöker implicera att vindkraft och kärnkraft båda har oberäknelighetsproblem trots att kärnkraften har en tillgänglighetsgrad på över 95% och vindkraften en på mindre än 30% och kärnkraftsanläggningen kan bestämma när den ska vara otillgänglig medans vinden blåser oberäkneligt.

Sedan hävdar du att vattenkraften kan fungera som reglerkraft, men du nämner inte då att man inte kan använda den här vattenkraften som underlag för beräkning av vilken elkraft som finns tillgänglig, eftersom den då måste räknas som ståendes i standbyläge för att ersätta plötsligt bortfallen vindkraft.

Vindkraften är ett fint exempel på den storskaliga kapitalförstöring generation 68 ägnat sig åt hela livet. Ta en, betala för två, eller snarare tio, eftersom vindkraften är så enormt mycket dyrare per kilowattimme än de energislag den påstås ersätta plus att man måste ha reservkraftverk ståendes redo för varje kilowatt som produceras av vindkraften.


Du är ännu en av alla dessa miljölögnare som sprider falsk information om hur otrooooligt bra vindkraft är och hur fantastisk den stora energinomställningen är. Det finns en hel myndighet i Sverige som ägnar sig åt att sprida sådan är desinformation på internet. Svenska myndigheter köper till och med upp "välkomna hit annonser" på Youtube där de spelas upp för tittare med IP-adresser från tredje världen. Sverige marknadsförs utomlands som ett helt annorlunda land än vad det faktiskt är och det här vindkraftsvansinnet är en del i den svenska driften att godhetssignalera oavsett pris. Titta på oss, vi har mest vindkraft i världen, är inte vi bra! Att det sker på bekostnad av Sverige som industriland skiter vi i.

Det kryllar av idioter som dig inom staten och numera även inom näringslivet, eftersom de kostymkriminella nu har fått upp ögonen för att man kan lura staten på enorma mängder pengar genom att lova multum genom public-private partnerships till totalt bortkomna politiker med humanistisk bakgrund och en verklighetsuppfattning som kommer från DN och SVT. Alla de här avskummen behöver nackas så att vi kan börja bygga ett fungerande land igen, ett land med kärnkraft, blattefritt överallt och noll marxism oavsett form.

Det som kommer att ge oss en fungerande energiförsörjning är inte valsedeln utan automatkarbinen.
Det som kommer att ge oss en fungerande skola är inte valsedeln utan granatgeväret.
Det som kommer att ge oss ett beboeligt fungerande samhälle är inte valsedeln utan kulsprutan.

Det är den enda slutsatsen man kan dra av den här tråden. Skitsnackarna och lögnarna har gått för långt och vägrar backa. Återstår bara att förklara för dem med våld.
Citera
2022-07-17, 14:22
  #4332
Medlem
Snapcounts avatar
Och priset "norröver" fortsätter i högsommarvärmen :

Mandag vil den slås nok en gang. Nord Pool opplyser om at den gjennomsnittlige strømprisen i region sør vil være på 408 øre. Dyrest kommer det til å være mellom fra klokkas 18.00 til 19.00, opplyser Nord Pool, med en pris på 448 øre.

https://www.nettavisen.no/nyhetsstud...c-4174718-6650

Tror nog vi når 10 kr per kw, innan vintern sätter in på allvar. Sen får man se hur långt det kommer att rusa..
Citera

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback