2013-02-19, 19:28
 
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av DogDylan4.0
Det finns en strömning hos svenska libertarianer att ”invandringen bör vara fri”. De hävdar att det är en libertariansk princip. Dessa libertarianer sätter kosmopolitism framför libertarianism. Lå t oss diskutera detta. Dessa libertarianer anför ett två argument

1. Eftersom ingen socialdemokratisk välfärdsstat finns så finns det heller inga skäl att vara emot invandring

2. Människor skall kunna stifta egna lagar i sina ”samhällen i samhällen” i den libertarianska staten och därför kommer människor inte skadas av invandringen.

Låt mig nu argumentera mot dessa libertarianska kosmopoliter. Låt mig först förklara vad fri invandring innebär för att sedan diskutera statens gränser, nattväktarstatens uppgift och omöjligheten med balkaniserade samhällen.

Fri invandring
Fri invandring innebär att vem som helst kan hur som helst invandra till en stat. Fri invandring innebär också att dessa kan vara hur många som helst utan en tanke på den belastning de kan tänkas utgöra för samhället.

Statens gränser
För att vi skall förstå världen behöver vi gränser. Vi kan tex. skilja på en banan och spade. Vi drar således en gräns för vad vi anser är banan och spade. En spade är således en spade och en banan är en banan. Världen är uppdelad i stater. Staten definieras utifrån kulturella, religiösa och etniska gränser. Om inga territoriella gränser finns så är det heller ingen stat. Således, för att något skall finnas (vad som helst) måste det finnas gränser som skiljer något från något annat.

Det kanske viktigaste för att en stat skall existera är de territoriella gränserna. Ponera att vi nu skulle ha en världsstat. Skulle denna världsstat ha gränser? Ja, det skulle den. Det som befinner sig utanför jorden (förutom möjligen rymdkolonier) skulle inte tillhöra staten jorden.

Rimligtvis rymmer en nattväktarstat en mängd människor av olika bakgrund. Dessa människor underkastar sig vissa medborgliga principer. Medborgare som inte följer dessa principer blir straffade av staten. Detta är normativa gränser. De normativa gränserna utgör de inre gränserna och de territoriella gränserna utgör den yttre gränsen. Eftersom staten har gränser så det också rimligt att staten väljer vilka som skall få bli medborgare i staten och vilka som får befinna sig på statens territorium. Att inte göra det är att undergräva statens existens. Varför då?

Tänk er nu ”världsstaten” jorden. Världsstaten jorden har fri invandring. Helt plötsligt kommer 1000 miljarder marsianer till jorden och invandrar. De går inte ens förbi passkontrollen på månen eftersom den är avskaffad av Johan Norberg. Rimligtvis skulle folket boendes på jorden säga nej till så många marsianer av den anledningen att 100 miljarder marsianer skulle påverka staten och samhället i en oönskad riktning. En riktning jordens medborgare inte vill ha. Marsianerna skulle troligen bli en så stark politisk kraft att de skulle ta över alla samhällets institutioner. Vidare så skulle marsianerna snabbt göra slut på samhällets resurser. Den fria invandringens konsekvenser skulle således vara förödande för staten jorden.

Vad är nattväktarstatens uppgift
Vad nattväktarstatens institutionella uppgift? Den libertarianska litteraturen definierar nattväktarstaten som en sammanslutning vars uppgift är att tillgodo samhällservice till medborgarna. Detta skydd är gränsskydd, brandkår, försvar och rättsväsende. Således, nattväktarstatens uppgift är att säkerhetsställa att gränsen är skyddad från obehöriga.

Vidare, givet det liberala samhällskontraktet så torde människor gemsamt kunde besluta om vem eller vilka som skall bli medborgare och få bo i deras stat. Allt annat skulle vara att undergräva äganderätten. Nattväktarstaten skall verka för medborgarnas intressen. Som tidigare nämnts innebär fri invandring att vem som helst på vilken basis som helst kan traska in på statens territorium och slå sig ned. Genom att vara för fri invandring så vänder sig de kosmopolitiska libertarianerna mot nattväktarstatens mest grundläggande funkton – alltså skydda territoriet från intrång från obehöriga.

Omöjligheten med balkaniserade samhällen
Kosmopolitiska libertarianer hävdar att du skall få ha ditt eget samhälle där du får stifta egna lagar. Är detta ens möjligt? Nej det är det inte. Alla libertarianska samhällen vilar på en grundlag eller konstitution som skyddar vissa principer. Detta innebär att alla samhällskonstruktioner är tvungna att underkasta sig statens absoluta lagar. Detta innebär att ”mitt samhälle i samhället” tvingas att underkasta sig den liberala konstitutionen. Jag är således alltid tvungen att underkasta mig staten. Om staten har kosmopolitiska ideal kommer det således påverka mig och min egendom. Det kommer också påverka det samhälle i samhället jag lever i eftersom det är befolkningen (om vi inte lever i en diktatur) som sätter samhällets normer och definierar statens funktion. Fri invandring innebär att ingen åtskillnad görs på invandrare som vill förändra samhället i en illiberal riktning och de som vill underkasta sig statens konstitution. Alla är välkommna att invandra oavsett deras intentioner.

Om staten överhuvudtaget skall existera behövs alltså gränser. Dessa gränser måste definieras och skyddas. Om dessa gränser hela tiden omförhandlas kommer staten i sin ursprungliga form inte existera. Om vi vill bevara staten så måste staten och kunna besluta vem eller vilka som skall ha dess beskydd. Staten är mer än en marknadsplats. Men även en marknadsplats har sina gränser och utesluter obehöriga att få tillträde till den. Alltså, vem som helst får inte ”invandra” till marknadsplatsen. Om vi nu accepterar att alla samhällen är kommunitära, även den nattväktarstaten finns det också goda skäl till att begränsa invandringen om invandringen inte är i intresse för statens medborgare.

Ron Paul och världsmedborgaren
Man kan inte vara ”världsmedborgare” i världsstaten och samtidigt leva i en annan stat. Man kan inte vara lojal mot två stater samtidigt. Ron Paul är emot kosmopolitismen. Han argumenterar emot internationell intervention och respekterar därför en värld av stater snarare än en världsstat. Om vi skall ha ett världsmedborgarskap (vilket blir resultatet om vi är för fri invandring) måste alla stater avskaffas och sedan införlivas i en världsstat. Då finns det heller ingen poäng att ta en anti-interventionalistisk position.

Sammanfattning och avslut
För att en stat skall vara en stat måste det finnas gränser, territoriela och normativa. Det är upp till medborgarna inom dessa gränser att bestämma vilka eller vem som skall få befinna sig innanför dessa gränser. Det finns ingen ”liberalt” eller ”libertarianskt” i att vara för fri invandring eller ett ”världsmedborgarskap”. Snarare tvärtom. Det är tillsynes anti-libertarianskt att vara för fri invandring.

Alla samhällen har en reglerad invandringspolitik. Detta bör även Sverige fortsätta att ha. Sedan finns det extremistiska partier i riksdagen som anser att Sverige inte finns. Att Sverige är en social konstruktion, en abstraktion som fortast möjligast skall avskaffas. Samtidigt som de höjer sina liberala värden till skyarna och talar om ”frihet” så tvingar de oss som inte vill leva i den ”dekadenta storstaden” att bli en del av den. De försöker lura oss att vi får ”leva hur vi vill” – men vi är alltid i förlängningen underkastade dessa ”liberala kosmopolitiska ideal”. De som är för fri invandring och kosmopolitism är libertarianer. De är någonting annat.
liberatarianismen sätter indevidens rättigheter för kollektivet indevider har rätt att bosätta sig var dem vill det är resultatet av en fri kapitalistisk marknadseknomi.
Citera