2022-04-20, 23:41
  #1693
Medlem
Här är länken igen, som Per Olof H postar:
https://wikileaks.org/plusd/cables/08MOSCOW265_a.html

Citerar innehållet eftersom Wikileaks blir väl stängt vad det lider

Citat:
6. (C) Dmitriy Trenin, Deputy Director of the Carnegie
Moscow Center, expressed concern that Ukraine was, in the
long-term, the most potentially destabilizing factor in
U.S.-Russian relations, given the level of emotion and
neuralgia triggered by its quest for NATO membership. The
letter requesting MAP consideration had come as a "bad
surprise" to Russian officials, who calculated that Ukraine's
NATO aspirations were safely on the backburner. With its
public letter, the issue had been "sharpened." Because
membership remained divisive in Ukrainian domestic politics,
it created an opening for Russian intervention. Trenin
expressed concern that elements within the Russian
establishment would be encouraged to meddle, stimulating U.S.
overt encouragement of opposing political forces, and leaving
the U.S. and Russia in a classic confrontational posture.
The irony, Trenin professed, was that Ukraine's membership
would defang NATO, but neither the Russian public nor elite
opinion was ready for that argument. Ukraine's gradual shift
towards the West was one thing, its preemptive status as a de
jure U.S. military ally another. Trenin cautioned strongly
against letting an internal Ukrainian fight for power, where
MAP was merely a lever in domestic politics, further
complicate U.S.-Russian relations now.

7. (C) Another issue driving Russian opposition to Ukrainian
membership is the significant defense industry cooperation
the two countries share, including a number of plants where
Russian weapons are made. While efforts are underway to shut
down or move most of these plants to Russia, and to move the
Black Sea fleet from Sevastopol to Novorossiysk earlier than
the 2017 deadline, the GOR has made clear that Ukraine's
joining NATO would require Russia to make major (costly)
changes to its defense industrial cooperation.

8. (C) Similarly, the GOR and experts note that there would
also be a significant impact on Russian-Ukrainian economic
and labor relations, including the effect on thousands of
Ukrainians living and working in Russia and vice versa, due
to the necessity of imposing a new visa regime. This,
Aleksandr Konovalov, Director of the Institute for Strategic
Assessment, argued, would become a boiling cauldron of anger
and resentment among the local population.

9. (C) With respect to Georgia, most experts said that while
not as neuralgic to Russia as Ukraine, the GOR viewed the
situation there as too unstable to withstand the divisiveness
NATO membership could cause. Aleksey Arbatov, Deputy
Director of the Carnegie Moscow Center, argued that Georgia's
NATO aspirations were simply a way to solve its problems in
Abkhazia and South Ossetia, and warned that Russia would be
put in a difficult situation were that to ensue.

Russia's Response
-----------------

10. (C) The GOR has made it clear that it would have to
"seriously review" its entire relationship with Ukraine and
Georgia in the event of NATO inviting them to join. This
could include major impacts on energy, economic, and
political-military engagement, with possible repercussions
throughout the region and into Central and Western Europe.
Russia would also likely revisit its own relationship with
the Alliance and activities in the NATO-Russia Council, and
consider further actions in the arms control arena, including
the possibility of complete withdrawal from the CFE and INF
Treaties, and more direct threats against U.S. missile
defense plans.

11. (C) Isabelle Francois, Director of the NATO Information
Office in Moscow (protect), said she believed that Russia had
accepted that Ukraine and Georgia would eventually join NATO
and was engaged in long-term planning to reconfigure its
relations with both countries, and with the Alliance.
However, Russia was not yet ready to deal with the
consequences of further NATO enlargement to its south. She
added that while Russia liked the cooperation with NATO in
the NATO-Russia Council, Russia would feel it necessary to
insist on recasting the NATO-Russia relationship, if not
withdraw completely from the NRC, in the event of Ukraine and
Georgia joining NATO.

Comment
-------

12. (C) Russia's opposition to NATO membership for Ukraine
and Georgia is both emotional and based on perceived
strategic concerns about the impact on Russia's interests in
the region. It is also politically popular to paint the U.S.
and NATO as Russia's adversaries and to use NATO's outreach
to Ukraine and Georgia as a means of generating support from
Russian nationalists. While Russian opposition to the first
round of NATO enlargement in the mid-1990's was strong,
Russia now feels itself able to respond more forcefully to
what it perceives as actions contrary to its national
interests.
BURNS
Citera
2022-04-20, 23:42
  #1694
Medlem
https://wikileaks.org/plusd/cables/08MOSCOW265_a.html

Här kommer översättningen:

Citat:
B. MOSKVA 182 Klassificerad av: Ambassadör William J. Burns. Skälen 1.4 b och d. 1. (C) Sammanfattning. Efter en dämpad första reaktion på Ukrainas avsikt att söka en handlingsplan för NATO-medlemskap (MAP) vid toppmötet i Bukarest (ref A), har utrikesminister Lavrov och andra höga tjänstemän upprepat starkt motstånd och betonat att Ryssland skulle se ytterligare expansion österut som en potentiell potential. militärt hot. Natos utvidgning, särskilt till Ukraina, förblir "en känslomässig och neuralgisk" fråga för Ryssland, men strategiska politiska överväganden ligger också till grund för starkt motstånd mot NATO-medlemskap för Ukraina och Georgien. I Ukraina inkluderar dessa farhågor för att frågan potentiellt kan dela landet i två delar, vilket leder till våld eller till och med, vissa hävdar, inbördeskrig, vilket skulle tvinga Ryssland att besluta om det ska ingripa. Dessutom fortsätter GOR och experter att hävda att ett ukrainskt NATO-medlemskap skulle ha en stor inverkan på Rysslands försvarsindustri, rysk-ukrainska familjeförbindelser och bilaterala relationer i allmänhet. I Georgien fruktar GOR fortsatt instabilitet och "provokativa handlingar" i separatistregionerna. Slutsammanfattning. MFA: Natos utvidgning "potentiellt militärt hot mot Ryssland" -------------------------------------------- ------ --------------

2. (U) Under sin årliga översyn av Rysslands utrikespolitik 22-23 januari (ref B), betonade utrikesminister Lavrov att Ryssland måste se Natos fortsatta expansion österut, särskilt till Ukraina och Georgien, som ett potentiellt militärt hot. Medan Ryssland kanske tror på uttalanden från väst om att Nato inte var riktat mot Ryssland, Han bestred argumenten att Nato var en lämplig mekanism för att hjälpa till att stärka demokratiska regeringar. Han sa att Ryssland förstod att Nato var på jakt efter ett nytt uppdrag, men det fanns en växande tendens för nya medlemmar att göra och säga vad de ville helt enkelt för att de var under Natos paraply (t.ex. försök från några nya medlemsländer att "skriva om historia och glorifiera fascister").

4. (U) Under en pressträff den 22 januari som svar på en fråga om Ukrainas begäran om en MAP, sade UD: "en radikal ny expansion av NATO kan medföra en allvarlig politisk-militär förändring som oundvikligen kommer att påverka säkerhetsintressena för Ryssland." Talesmannen fortsatte med att betona att Ryssland var förbundet med Ukraina genom bilaterala förpliktelser enligt 1997 års vänskapsfördrag. Samarbete och partnerskap där båda parter åtog sig att "avstå från att delta i eller stödja några åtgärder som kan skada den andra sidans säkerhet." Talesmannen noterade att Ukrainas "sannolika integration i Nato allvarligt skulle komplicera de mångsidiga rysk-ukrainska relationerna" och att Ryssland "måste vidta lämpliga åtgärder". Talesmannen tillade att "man har intrycket att det nuvarande ukrainska ledarskapet betraktar närmandet till Nato till stor del som ett alternativ till goda grannband med Ryska federationen." rysk opposition neuralgisk och konkret ------------------------------------------
Citera
2022-04-20, 23:43
  #1695
Medlem
https://wikileaks.org/plusd/cables/08MOSCOW265_a.html

Översatt:

Citat:
5. (C ) Ukraina och Georgiens Nato-strävanden berör inte bara en rå nerv i Ryssland, de väcker allvarlig oro över konsekvenserna för stabiliteten i regionen. Ryssland uppfattar inte bara inringning och ansträngningar att undergräva Rysslands inflytande i regionen, utan det fruktar också oförutsägbara och okontrollerade konsekvenser som allvarligt skulle påverka ryska säkerhetsintressen. Experter berättar att Ryssland är särskilt oroligt för att de starka splittringarna i Ukraina om NATO-medlemskap, med mycket av det etniskt-ryska samfundet emot medlemskap, kan leda till en stor splittring, som involverar våld eller i värsta fall inbördeskrig. I så fall skulle Ryssland behöva besluta om det skulle ingripa; ett beslut Ryssland inte vill behöva stå inför.


6. (C) Dmitriy Trenin, biträdande direktör för Carnegie Moscow Center, uttryckte oro över att Ukraina på lång sikt den mest potentiellt destabiliserande faktorn i förbindelserna mellan USA och Ryssland, med tanke på graden av känslor och neuralgi som utlösts av dess strävan efter medlemskap i NATO. Brevet med begäran om övervägande av MAP hade kommit som en "dålig överraskning" för ryska tjänstemän, som räknade ut att Ukrainas Nato-strävanden var säkert på baksidan. Med sitt offentliga brev hade frågan "vässats". Eftersom medlemskapet förblev splittrande i ukrainsk inrikespolitik skapade det en öppning för rysk intervention. Trenin uttryckte oro över att element inom det ryska etablissemanget skulle uppmuntras att blanda sig, vilket stimulerade USA:s uppenbara uppmuntran av opponerande politiska krafter och lämnar USA och Ryssland i en klassisk konfrontationsställning. Ironin, bekände Trenin, var att Ukrainas medlemskap skulle defånga Nato, men varken den ryska allmänheten eller elitopinionen var redo för det argumentet. Ukrainas gradvisa förskjutning mot väst var en sak, dess förebyggande status som en de jure amerikansk militär allierad en annan. Trenin varnade starkt för att låta en intern ukrainsk kamp om makten, där MAP bara var en hävstång i inrikespolitiken, ytterligare komplicera relationerna mellan USA och Ryssland nu.

7. (C) En annan fråga som driver ryskt motstånd mot ukrainskt medlemskap är det betydande försvarsindustrisamarbetet som de två länderna delar, inklusive ett antal fabriker där ryska vapen tillverkas. Medan ansträngningar pågår för att stänga ner eller flytta de flesta av dessa anläggningar till Ryssland och att flytta Svartahavsflottan från Sevastopol till Novorossiysk tidigare än deadline 2017, har GOR klargjort att Ukraina Att gå med i Nato skulle kräva att Ryssland gör stora (kostsamma) förändringar i sitt försvarsindustriella samarbete.

8. (C) På samma sätt noterar den kinesiska regeringen och experter att det också skulle få en betydande inverkan på rysk-ukrainska ekonomiska relationer och arbetsrelationer, inklusive effekten på tusentals ukrainare som bor och arbetar i Ryssland och vice versa, på grund av nödvändigheten av införa ett nytt viseringssystem. Detta, hävdade Aleksandr Konovalov, chef för Institutet för strategisk utvärdering, skulle bli en kokande kittel av ilska och förbittring bland lokalbefolkningen.

9. (C) När det gäller Georgien sa de flesta experter att även om de inte var lika neuralgiska för Ryssland som Ukraina, ansåg GOR situationen där som för instabil för att motstå den splittring som NATO-medlemskapet kan orsaka. Aleksey Arbatov, biträdande direktör för Carnegie Moscow Center, hävdade att Georgiens Nato-strävanden helt enkelt var ett sätt att lösa dess problem i Abchazien och Sydossetien, och varnade för att Ryssland skulle försättas i en svår situation om det skulle följa. Rysslands svar ------------------

10. (C) GOR har gjort det klart att man måste "seriöst se över" hela sin relation med Ukraina och Georgien i händelse av Nato bjuder in dem att gå med. Detta kan inkludera stora effekter på energi, ekonomiskt och politiskt-militärt engagemang, med möjliga återverkningar i hela regionen och in i Central- och Västeuropa. Ryssland skulle sannolikt också se över sin egen relation med alliansen och aktiviteterna i Nato-Ryssland-rådet och överväga ytterligare åtgärder på arenan för vapenkontroll, inklusive möjligheten till fullständigt tillbakadragande från CFE- och INF-fördragen, och mer direkta hot mot USA:s missilförsvarsplaner.

11. (C) Isabelle Francois, direktör för Natos informationskontor i Moskva (skydda), sa att hon trodde att Ryssland hade accepterat att Ukraina och Georgien så småningom skulle gå med i Nato och var engagerad i långsiktig planering för att omkonfigurera sina relationer med båda länderna , och med alliansen. Men Ryssland var ännu inte redo att ta itu med konsekvenserna av ytterligare Nato-utvidgning söderut. Hon tillade att även om Ryssland gillade samarbetet med Nato i Nato-Ryssland-rådet, skulle Ryssland känna det nödvändigt att insistera på att omarbeta Nato-Ryssland-relationen, om inte helt dra sig ur NRC, i händelse av att Ukraina och Georgien går med i Nato. Kommentar -------

12. (C) Rysslands motstånd mot NATO-medlemskap för Ukraina och Georgien är både känslomässigt och baserat på uppfattade strategiska farhågor om inverkan på Rysslands intressen i regionen. Det är också politiskt populärt att måla ut USA och Nato som Rysslands motståndare och att använda Natos räckvidd till Ukraina och Georgien som ett sätt att generera stöd från ryska nationalister. Medan det ryska motståndet mot den första omgången av Nato-utvidgningen i mitten av 1990-talet var starkt, känner Ryssland sig nu kunna reagera mer kraftfullt på vad man uppfattar som handlingar som strider mot sina nationella intressen. Det är också politiskt populärt att måla ut USA och Nato som Rysslands motståndare och att använda Natos räckvidd till Ukraina och Georgien som ett sätt att generera stöd från ryska nationalister. Medan det ryska motståndet mot den första omgången av Nato-utvidgningen i mitten av 1990-talet var starkt, känner Ryssland sig nu kunna reagera mer kraftfullt på vad man uppfattar som handlingar som strider mot sina nationella intressen. BRÄNSKAR Det är också politiskt populärt att måla ut USA och Nato som Rysslands motståndare och att använda Natos räckvidd till Ukraina och Georgien som ett sätt att generera stöd från ryska nationalister. Medan det ryska motståndet mot den första omgången av Nato-utvidgningen i mitten av 1990-talet var starkt, känner Ryssland sig nu kunna reagera mer kraftfullt på vad man uppfattar som handlingar som strider mot sina nationella intressen.
BURNS

Neuralgi = Nervsmärta, jämför så kallad änkestöt, en stöt mot armbågen alltså...

Innehållet är av allt att döma inte särskilt hemligt. Men det framgår inte
om hur informationen ar hämtats in, om det rör sig om riktigt spioneri ?
Självklart skriver de inte sådana detaljer i dessa dagboksanteckningar.
Det har varit känt länge att det skulle kunna uppstå spänningar inom
det gamla Sovjetunionen och i ovanstående artikel finns det beskrivit att
Ukraina skulle vilja dra sig bort från Ryssland.
Men det beror ju också på det politiska klimatet och systemet i Ryssland
att det varit oemottagligt för förändringar, även i viss mån ekonomiskt.

Men om man känner till historien så var USA likadant när USA var nytt,
med de superrika oljemagnaterna. Och stålbiljonärerna. Om hur mycket inflytande de hade politiskt är dock relativt okänt.
Samtidigt som de tjänade stora pengar så avlönade de tusentals anställda.
Så de tjänade ju ändå USAs intressen.
Citera
2022-04-20, 23:57
  #1696
Medlem
vallpojkens avatar
Citat:
Ursprungligen postat av MasterBait
Det ena behöver inte utesluta det andra. Det var uppenbart en del färska lik. Och allt var ändå teater.

Förstår att sånt här är för svårt för dig…

Haha, så de filmerna -Info- postar här ovan är alltså det du trodde var filmer på lik som rörde sig? HELVETE vad korkad du måste vara, människa.

Citat:
Ursprungligen postat av NegerStryparen
De är nog döende eller döda vid det här laget.
Strålningen har inte avtagit märkbart i de övre jordlagrena sedan olyckan.
Benmärgen slutar att fungera, och blodet får färre och färre blodkroppar.
I och med att de vita blodkropparna minskar fort i antal så blir patienten infektionskänslig.
Lungorna drabbas i regel först.

Fyfan, bättre om de blivit skjutna. Ännu bättre om de skitit i att invadera från första början.
Citera
2022-04-21, 00:13
  #1697
Medlem
Alphaomegarices avatar
Det kommer ut videon varje dag där invånarna i Mauripol berättar att det är Azov militia som attackera de civila, och inte ryssarna.

Västmedia kommer aldrig visar detta. Ni får går in RT. Tycker det är viktigt att tar del av "propoganda" från båda håll så man kan bilda sig en egen uppfattning.

För er som inte använder VPN kan går in på rumble.com för RT
https://rumble.com/v11purb-evacuated...basements.html
Citera
2022-04-21, 00:28
  #1698
Medlem
Alphaomegarices avatar
Citat:
Ursprungligen postat av NegerStryparen
De är nog döende eller döda vid det här laget.
Strålningen har inte avtagit märkbart i de övre jordlagrena sedan olyckan.
Benmärgen slutar att fungera, och blodet får färre och färre blodkroppar.
I och med att de vita blodkropparna minskar fort i antal så blir patienten infektionskänslig.
Lungorna drabbas i regel först, med lunginflammationer.
Sedan följer blodförgiftning, sepsis.Scott Ritter är USAs motsvarighet till Pansargeneralen Henrik Arnstad. "Militär strateg" haha, lik som att Arnstad skulle vara Pansargeneralen med stort P. Bara en clown och en pajas alltså. Ritter är en opportunist som tar varje tillfälle att säga motsatsen till vad USAs MSM säger. Och därmed blir han ibland MSMs kelgris. Han används bara som en slags mediatrumpet, att de kan tjäna klick eller lite utrymme.

Jag har följt Scott Ritter sedan början av kriget. Han är klockren i sin analys och haft rätt för det mesta. Youtube har börjat shadowbanna honom(det är svårare att söka till sig hans material) då vet man att han säger sanningen. https://www.youtube.com/watch?v=w5RK...el=GonzaloLira
Citera
2022-04-21, 00:34
  #1699
Medlem
Citat:
Ursprungligen postat av Alphaomegarice
Jag har följt Scott Ritter sedan början av kriget. Han är klockren i sin analys och haft rätt för det mesta. Youtube har börjat shadowbanna honom(det är svårare att söka till sig hans material) då vet man att han säger sanningen. https://www.youtube.com/watch?v=w5RK...el=GonzaloLira

Han har ju hittills haft fel om det mesta han har uttalat sig om i det här kriget.
Citera
2022-04-21, 02:53
  #1700
Medlem
Italienska il Giornale har en intressant teori om Rysslands katastrofala krigföring, att det hänger ihop med att de ryska säkerhetstjänsterna inte har något samarbete inom Kreml. Den ena parten vet inte vad den andre gör, och vilken information de sitter på.
Det är Putin själv som väljer vilken han ska lyssna på, därför finns det grogrund för illojalitet dem emellan.
Således är det inte konstigt att de haft skilda uppfattningar om hur pass mycket ammunition och vapen som Ukraina hade vid krigsutbrottet.
Troligen är sovjetiska arméns arkiv inte up-to-date om hur det låg till när Sovjetunionen delades.
Eller så har de helt enkelt inte brytt sig om att leta ens. Tillräckligt väl vill säga, alltså...
I andra artiklar nämns att felet kan ha varit så stort som att det fanns 5-8 ggr mera vapen och ammunition än vad Putins lakejer trodde.

Här utvecklar il Giornale tankegångarna:

Citat:
What is the Fifth Service of the FSB

APRIL 20, 2022

The war in Ukraine has so far marked a profound crisis for the intelligence services of the Russian Federation. Divided and fighting each other, split between components that had predicted the resistance of Ukraine and wings hostile to the action ordered by Vladimir Putin, the secret services suffered a reduction in prestige and various operational chesss. They also hit the inner sanctum of the Russian intelligence apparatuses, the Fifth Service of the FSB, the heir to the Soviet KGB.

The heart of the empire

The Fifth Service is an extremely powerful branch of the FSB that oversees its operations outside of Russia, particularly in former Soviet states like Ukraine. It has precise jurisdiction over the area of ​​the former communist empire, which at the time of the predecessor of the FSB, the KGB, were obviously within the jurisdiction of the Soviet apparatuses.

Officially called the Operational Information and International Relations Service, the Fifth Service was established in 1995. The name by which it is generally known is symbolic: the KGB Fifth Service carried out counter-intelligence operations within Soviet territory. The FSB has strengthened it since 1999, the year in which Vladimir Putin began his rise to power by being supported by the federal security services he leads.

Intelligence represented a fundamental pivot in the constitution of the Putinian power system. By providing the links between the military, politics, business world and the international system, the Russian services have recovered effectiveness and efficiency. The FSB has long been the real internal gendarmerie of Putinism, a maneuvering mass for securing the Kremlin's power system from internal rivals and enemies who emigrated abroad. From Mikhail Kodorkovsky to Boris Berezovskij, the FSB and its Fifth Service have been called into question to control the actions of the spokespersons of power apparatuses hostile to Putin's.

https://it.insideover.com/schede/dif...o-del-fsb.html

Ovanstående nämner att Putins sätt att härska har gjort att säkerhetstjänsterna blivit bittra rivaler om Putins gunst, och hamnat helt på kollisionskurs med varandra.

Tiden för imperiebyggande är liksom förbi, och Putin lever kvar i det förgångna.
Artikeln får en att tänka på att den organisation som Putin och hans lakejer byggt upp kanske var effektiv i fredstid, men nu i krigstid så märks det att någonting är allvarligt fel med krigsledningen och inhämtande av information.
De påstås inte ha tillräckligt bra sortering av viktig information just på grund av att agenterna på fältet eller på kontoren har för lite information själva av vad som är viktigt.
En avdelning påstås hämta ner satellitbilder, men de delas inte mellan övriga avdelningar.

Kanada lovade igår ett okänt antal 155 mm haubitsar, om Ukraina har ammunition till dessa återstår att se.
C17 Globemasters är troligen redan på väg till bland annat Polen. Vet ej om de kan landa direkt i Kiev ?
Militära flyg syns ibland inte på flightradar24 på grund av att det är upp till dem själva att stänga av sin transponder.


Citat:
Ursprungligen postat av Spugge
Han har ju hittills haft fel om det mesta han har uttalat sig om i det här kriget.
Scott Ritter är en mediaclown, mediahora, helt klart.
Citera
2022-04-21, 06:38
  #1701
Medlem
wwrs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av GrevePlasma
Menar du annekteringen av Donbas eller kriget som helhet. Putin har ju till och med skrivit Essäer om Rysslands historia och vad jag förstår givit en massa åsikter varför Ryssland måste återta en rad områden. Putin letar bara tillfällen och ursäkter att ta områden. Kanske hade Ukraina kunnat behålla just Donbas eller skjutit tidpunkten för kriget, men inte mycket mera.
Ryssland har det direkta ansvaret för kriget. Ryssland borde ha begärt fria val i Donbas. Då hade de boende i Donbas själva fått avgöra till vilket av länderna de borde höra.

Att Putin ensam skulle kunna styra hela Ryssland till ett krig sker bara i Expressen och Aftonbladet. Det ryska parlamentet har godkänt krigsinsatsen. Putin kan inte lura ett helt land. Även Ryssland vill ha kriget.

Men situationen har skapats av supermakterna tillsammans. Ukraina kontrolleras av USA och tappade kontrollen över Donbas. Våld härskade i provinsen. Ukraina borde ha begärt hjälp att skapa lugn i Donbas och ordna fria val där.

Nu har supermakterna tillsammans skapat storkrig om två struntprovinser. Ukraina ödeläggs och EU kan ta över landet och bygga upp det igen. Jag gissar vi kommer att få betala återuppbyggnaden, inte Ryssland som startade kriget.

FN och internationellt samarbete låtsas man som om de inte finns. Man försöker få oss att tro att det bara finns militärallianser.

Kallt krig skapas. Sverige och Finland tvingas in i USA:s NATO-armé och Ukraina i både NATO och EU. Efter flyktingar, terrorattacker och Corona attackeras de europeiska länderna igen, nu med energikris. EU stärks när de europeiska länderna försvagas och vi blir enklare att kontrollera.

Skall jag gissa slutet på kriget så kommer Ryssland att erövra Donbas. Ingen vet vad de som bor där tycker. De omröstningar och oberoende opinonsundersökningar som gjordes 2014 tyder på att de kan ha velat tillhöra Ryssland men övervakade val hölls aldrig. Alltså kan fortsatt kallt krig skapas om regionerna. Ryssland får behålla Krim (som var ryskt fram till 50-talet). Allt detta gör att ryska media kan presentera kriget som en framgång för Ryssland.

Vad som övrigt skett i Ukraina verkar vara false flag, eller i alla fall bara halvhjärtade försök av Ryssland. Rysslands 45.000 fallskärmssoldater skulle lätt kunna ta Kiev på ett par timmar om de ville men nu förlorade de. I våra media kommer det att stå att Ukraina vunnit kriget med våra vapen (= vi måste betala förstörelsen) trots att Ukraina förlorade Krim tidigare och jag gissar kanske kommer att förlora Donbas nu.

Ett alternativ är naturligtvis också att Ukraina lyckas behålla Donbas och det nuvarande bråket fortsättter på högre nivå. Långvarigt krig i Europa. "Koreaalternativet".

Stormakterna skapar kallt krig och skrämmer in oss och andra oberoende länder i sina allianser. USA, Ryssland, EU, NATO stärks av krigen och vi i de "oberoende" länderna kommer att få betala detta till EU som stärker sin makt. Vi betalar redan till energibolagen som gör jättevinster med de höga priserna.

När det sedan blir dags för oss att luras in i NATO kommer Rysslands armé åter att betraktas som stor och kraftfull.

Edit
Mariupol röstade för Yanukovich och kan nu bli ryskt. Den ukrainske rådgivaren verkar vara på defensiven och vill kanske ge upp. Men inget är säkert.
Citat:
Yes. Without any conditions. We’re ready to hold a “special round of negotiations” right in Mariupol. One on one. Two on two. To save our guys, Azov, military, civilians, children, the living & the wounded. Everyone. Because they are ours. Because they are in my heart. Forever.
https://twitter.com/Podolyak_M/statu...LnCdcpoikdNWDA
__________________
Senast redigerad av wwr 2022-04-21 kl. 07:22.
Citera
2022-04-21, 07:17
  #1702
Medlem
seaworthys avatar
Citat:
Ursprungligen postat av wwr
Ryssland har det direkta ansvaret för kriget. Ryssland borde ha begärt fria val i Donbas. Då hade de boende i Donbas själva fått avgöra till vilket av länderna de borde höra.

Att Putin ensam skulle kunna styra hela Ryssland till ett krig sker bara i Expressen och Aftonbladet. Det ryska parlamentet har godkänt krigsinsatsen. Putin kan inte lura ett helt land. Även Ryssland vill ha kriget.

Men situationen har skapats av supermakterna tillsammans. Ukraina kontrolleras av USA och tappade kontrollen över Donbas. Våld härskade i provinsen. Ukraina borde ha begärt hjälp att skapa lugn i Donbas och ordna fria val där.

Nu har supermakterna tillsammans skapat storkrig om två struntprovinser. Ukraina ödeläggs och EU kan ta över landet och bygga upp det igen. Jag gissar vi kommer att få betala återuppbyggnaden, inte Ryssland som startade kriget.

FN och internationellt samarbete låtsas man som om de inte finns. Det finns bara militärallianser, försöker man få oss att tro.

Kallt krig skapas. Sverige och Finland tvingas in i USA:s NATO-armé och Ukraina i både NATO och EU. Efter flyktingar, terrorattacker och Corona attackeras de europeiska länderna igen, nu med energikris. EU stärks när de europeiska länderna försvagas och vi blir enklare att kontrollera.

Skall jag gissa slutet på kriget så kommer Ryssland att erövra Donbas. Ingen vet vad de som bor där tycker. De omröstningar och oberoende opinonsundersökningar som gjordes 2014 tyder på att de kan ha velat tillhöra Ryssland men övervakade val hölls aldrig. Alltså kan fortsatt kallt krig skapas om regionerna. Ryssland får behålla Krim (som var ryskt fram till 50-talet). Allt detta gör att ryska media kan presentera kriget som en framgång för Ryssland.

Vad som övrigt skett i Ukraina verkar vara false flag, eller i alla fall bara halvhjärtade försök av Ryssland. Rysslands 45.000 fallskärmssoldater skulle lätt kunna ta Kiev på ett par timmar om de ville men nu förlorade de. I våra media kommer det att stå att Ukraina vunnit kriget med våra vapen (= vi måste betala förstörelsen) trots att Ukraina förlorade Krim tidigare och jag gissar kanske kommer att förlora Donbas nu.

Ett alternativ är naturligtvis också att Ukraina lyckas behålla Donbas och det nuvarande bråket fortsättter på högre nivå. Långvarigt krig i Europa. "Koreaalternativet".

Stormakterna skapar kallt krig och skrämmer in oss och andra oberoende länder i sina allianser. USA, Ryssland, EU, NATO stärks av krigen och vi i de "oberoende" länderna kommer att få betala detta till EU som stärker sin makt. Vi betalar redan till energibolagen som gör jättevinster med de höga priserna.

När det sedan blir dags för oss att luras in i NATO kommer Rysslands armé åter att betraktas som stor och kraftfull.

Mycket trams.

Det krävs enorma resurser och motivation för att invadera ett land på det sättet som Ryssland försöker med.
Ryssland har uppvisat en fullständigt katastrofal krigföring och du menar att det är med flit?
Vad skulle Putin tjäna på när det gäller den här katastrofen tänker du förutom att befästa sin egen makt (eventuellt)?

Motståndet ökar i Ryssland.

Ekonomin riskerar haveri.

Det är otroligt dyrt att terrorbomba.

Stora ryska förluster, både soldater och materiel.

Uppvisar klantigheter av sällan skådad att inom krigshistorien.

Fler vill ansluta till Nato.

Ryssland blir isolerat.
Citera
2022-04-21, 07:21
  #1703
Medlem
wwrs avatar
Citat:
Ursprungligen postat av seaworthy
Mycket trams.

Det krävs enorma resurser och motivation för att invadera ett land på det sättet som Ryssland försöker med.
Ryssland har uppvisat en fullständigt katastrofal krigföring och du menar att det är med flit?
Vad skulle Putin tjäna på när det gäller den här katastrofen tänker du förutom att befästa sin egen makt (eventuellt)?

Motståndet ökar i Ryssland.

Ekonomin riskerar haveri.

Det är otroligt dyrt att terrorbomba.

Stora ryska förluster, både soldater och materiel.

Uppvisar klantigheter av sällan skådad att inom krigshistorien.

Fler vill ansluta till Nato.

Ryssland blir isolerat.
Alla svaren finns i inlägget. Det skapas bara kaos om jag upprepar dem. Putin har inget att säga till om. Det sker ett samarbete mellan supermakterna för att lägga världen under sig i kallt krig.
__________________
Senast redigerad av wwr 2022-04-21 kl. 07:24.
Citera
2022-04-21, 07:39
  #1704
Medlem
wwrs avatar
Mariupol kommer att falla, som det ser ut.

Invånarna Mariupol röstade för Yanukovich (2010?) och nu verkar ukrainarna ge det till ryssarna. Det skall bara vara en massa krigsståhej runt det hela för att skapa kallt krig i framtiden.

Citat:
Yes. Without any conditions. We’re ready to hold a “special round of negotiations” right in Mariupol. One on one. Two on two. To save our guys, Azov, military, civilians, children, the living & the wounded. Everyone. Because they are ours. Because they are in my heart. Forever.
https://twitter.com/Podolyak_M/statu...LnCdcpoikdNWDA

Citat:
David Arakhamia, a second negotiator, said in an online post that he and Podolyak were in constant contact with Ukrainian forces in the city.

"Today, in a conversation with the city defenders, a proposal was put forward to hold direct negotiations, on site, on the evacuation of our military garrison,"

Citat:
“The situation in Mariupol is deteriorating. Unfortunately, so far we cannot achieve a positive result there. Our warriors have hundreds of wounded. Protecting ordinary civilians with their backs, they lose their lives. Because, as far as I know, there are about a thousand civilians behind our guys in Mariupol, including children and women,” Zelenskiy said.

https://www.theguardian.com/world/li...088371a5f3f287
__________________
Senast redigerad av wwr 2022-04-21 kl. 08:13.
Citera

Stöd Flashback

Flashback finansieras genom donationer från våra medlemmar och besökare. Det är med hjälp av dig vi kan fortsätta erbjuda en fri samhällsdebatt. Tack för ditt stöd!

Stöd Flashback